Journal cover image

Browse issues


Vol. 21
Vol. 20
Vol. 19
Vol. 18
Vol. 17
Vol. 16
Vol. 15
Vol. 14
Vol. 13
Vol. 12
Vol. 11
Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Modelling, Identification and Control

2011 Vol. 14 No. 4

 

PagesTitle and authors
227-234Function approximation using robust fuzzy-GreyCMAC method
Hen-Kung Wang; Jonq-Chin Hwang; Po-Lun Chang; Fei-Hu Hsieh
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043144

235-241Gene expression programming with multiple chromosomes
Bo Wang; Min Yao; Rong Zhu
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043145

242-249Particle swarm optimisation based on Monte Carlo localisation for mobile sensor network
Chuan Xin Zhao; Ru Chuan Wang
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043146

250-257Analysis and verification of terrain coverage algorithm based on wasp swarm
Guo-you Zhang; Jian-chao Zeng
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043147

258-264Recurrent hidden Markov models using particle swarm optimisation
Zengshou Dong; Yina Guo; Jianchao Zeng
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043148

265-271On genetic optimisation of excitation simulation model in HESS
Xu Ye; Zhao Hai
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043149

272-278An approach for rigid image registration based on wavelet decomposition and modified particle swarm optimisation
Wang Hu; An-long Chen; Li-li Song
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043150

279-285Relevance feedback techniques and genetic algorithm for image retrieval based on multiple features
Qi-ming Fu; Quan Liu; Xiao-yan Wang; Le Zhang
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043151

286-293Bionic experiments based on autonomous operant conditioning automata
Lizhen Dai; Xiaogang Ruan; Jing Chen
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043152

294-302Associative classification with evolutionary autonomous agents
Li Zhao; Duwu Cui; Lei Wang
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043153

303-309Global minimum structure optimisation of Lennard-Jones clusters by hybrid PSO
Yongjing Chen; Zhihua Cui; Jian Yin; Ying Tan
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043154

310-316Improving comprehensive learning particle swarm optimiser using generalised opposition-based learning
Wenjun Wang; Hui Wang; Shahryar Rahnamayan
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043155

317-323Hybrid particle swarm optimisation algorithm for image segmentation
Jian-de Zhang; Jin-gui Lu; Hong-liang Li
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043156

324-331Cultural firework algorithm and its application for digital filters design
Hongyuan Gao; Ming Diao
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043157