Journal cover image

Browse issues


Vol. 29
Vol. 28
Vol. 27
Vol. 26
Vol. 25
Vol. 24
Vol. 23
Vol. 22
Vol. 21
Vol. 20
Vol. 19
Vol. 18
Vol. 17
Vol. 16
Vol. 15
Vol. 14
Vol. 13
Vol. 12
Vol. 11
Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Modelling, Identification and Control

2011 Vol. 14 No. 4

 

PagesTitle and authors
227-234Function approximation using robust fuzzy-GreyCMAC method
Hen-Kung Wang; Jonq-Chin Hwang; Po-Lun Chang; Fei-Hu Hsieh
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043144

235-241Gene expression programming with multiple chromosomes
Bo Wang; Min Yao; Rong Zhu
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043145

242-249Particle swarm optimisation based on Monte Carlo localisation for mobile sensor network
Chuan Xin Zhao; Ru Chuan Wang
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043146

250-257Analysis and verification of terrain coverage algorithm based on wasp swarm
Guo-you Zhang; Jian-chao Zeng
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043147

258-264Recurrent hidden Markov models using particle swarm optimisation
Zengshou Dong; Yina Guo; Jianchao Zeng
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043148

265-271On genetic optimisation of excitation simulation model in HESS
Xu Ye; Zhao Hai
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043149

272-278An approach for rigid image registration based on wavelet decomposition and modified particle swarm optimisation
Wang Hu; An-long Chen; Li-li Song
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043150

279-285Relevance feedback techniques and genetic algorithm for image retrieval based on multiple features
Qi-ming Fu; Quan Liu; Xiao-yan Wang; Le Zhang
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043151

286-293Bionic experiments based on autonomous operant conditioning automata
Lizhen Dai; Xiaogang Ruan; Jing Chen
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043152

294-302Associative classification with evolutionary autonomous agents
Li Zhao; Duwu Cui; Lei Wang
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043153

303-309Global minimum structure optimisation of Lennard-Jones clusters by hybrid PSO
Yongjing Chen; Zhihua Cui; Jian Yin; Ying Tan
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043154

310-316Improving comprehensive learning particle swarm optimiser using generalised opposition-based learning
Wenjun Wang; Hui Wang; Shahryar Rahnamayan
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043155

317-323Hybrid particle swarm optimisation algorithm for image segmentation
Jian-de Zhang; Jin-gui Lu; Hong-liang Li
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043156

324-331Cultural firework algorithm and its application for digital filters design
Hongyuan Gao; Ming Diao
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043157