International Journal of Sensor Networks (IJSNet)

International Journal of Sensor Networks

2024 Vol.44 No.3


Pages Title and author(s)
133-143A multi-node collaborative and iterative UWB localisation algorithm for indoor complex environments
Zheng Li; Huan Fang; Jinyu Zhao; Lin Pang
DOI: 10.1504/IJSNET.2024.137335
144-156Accurate close contact identification: a solution based on P-RAN, fog computing and blockchain
Meiling Dai; Yutong Wang; Zheng Zhang; Xiaohou Shi; Shaojie Yang
DOI: 10.1504/IJSNET.2024.137336
157-168DDQN-based data laboratory energy consumption control model
Hui Cao; Xin Xu; Chenggang Li; Hongda Dong; Xiangyu Lv; Qi Jin
DOI: 10.1504/IJSNET.2024.137338
169-181RCAU-Net: convolutional networks with residual channel attention for non-uniformity correction
Feng Deng; Shiqiang Chen; Yutian Ma; Shaoyi Cheng; Yuanjun Sun; Jingjing Yang
DOI: 10.1504/IJSNET.2024.137337
182-192A text classification network model combining machine learning and deep learning
Hao Chen; Haifei Zhang; Yuwei Yang; Long He
DOI: 10.1504/IJSNET.2024.137333