International Journal of Sensor Networks (IJSNet)

International Journal of Sensor Networks

2021 Vol.35 No.2


Pages Title and author(s)
69-78Detection and recognition of text traffic signs above the road
Wei Sun; Yangtao Du; Xu Zhang; Guoce Zhang
DOI: 10.1504/IJSNET.2021.113626
79-87WQMS: water quality monitoring station for IoT
Sergio Diaz; Andres Molano; Christian Erazo; Juan C. Monroy
DOI: 10.1504/IJSNET.2021.113627
88-98Task scheduling for mobile edge computing enabled crowd sensing applications
Jingya Zhou; Jianxi Fan; Jin Wang
DOI: 10.1504/IJSNET.2021.113628
99-110Instant messaging user geolocating method based on multi-source information association
Jiadong Guo; Rui Xu; Wenqi Shi; Pei Zhou; Xiang Yang Luo
DOI: 10.1504/IJSNET.2021.113629
111-120Review of single image defogging
Baowei Wang; Bin Niu; Peng Zhao; Neal N. Xiong
DOI: 10.1504/IJSNET.2021.113630
121-131Towards green computing: intelligent bio-inspired agent for IoT-enabled wireless sensor networks
Sheetal Ghorpade; Marco Zennaro; Bharat S. Chaudhari
DOI: 10.1504/IJSNET.2021.113632