International Journal of Sensor Networks (IJSNet)

International Journal of Sensor Networks

2019 Vol.30 No.3


Pages Title and author(s)
141-148Joint topology control and routing design for reconfigurable ring-tree networks
Chih-Min Yu; Chun-Chyuan Chen
DOI: 10.1504/IJSNET.2019.100211
149-160Target detection and tracking based on information geometry for sensor networks
Hao Xu; Huafei Sun; Yongqiang Cheng
DOI: 10.1504/IJSNET.2019.100212
161-171Driving behaviour recognition based on orientation and position deviations
Wei Sun; Xiaorui Zhang; Xu Zhang; Xiaozheng He; Guoce Zhang
DOI: 10.1504/IJSNET.2019.100219
172-183Multi-scale residual network for energy disaggregation
Wan'an Liu; Liguo Weng; Min Xia; Yiqing Xu; Ke Wang; Zhuhan Qiao
DOI: 10.1504/IJSNET.2019.100220
184-192Distributed spectrum-sharing in cognitive ad hoc networks using evolutionary game theory
Yifei Wei; Bo Gu; Yali Wang; Mei Song; Xiaojun Wang
DOI: 10.1504/IJSNET.2019.100221
193-206Design of human activity recognition algorithms based on a single wearable IMU sensor
Wei Zhuang; Yi Chen; Jian Su; Baowei Wang; Chunming Gao
DOI: 10.1504/IJSNET.2019.100218