International Journal of Sensor Networks (IJSNet)

International Journal of Sensor Networks

2018 Vol.28 No.3


Pages Title and author(s)
139-148A novel task recommendation model for mobile crowdsourcing systems
Yingjie Wang; Xiangrong Tong; Kai Wang; Baode Fan; Zaobo He; Guisheng Yin
DOI: 10.1504/IJSNET.2018.096259
149-164Accuracy-aware data collection in wireless sensor networks
Ran Bi; Xu Zheng; Guozhen Tan
DOI: 10.1504/IJSNET.2018.096260
165-178Optimal time and channel assignment for data collection in wireless sensor networks
Yanhong Yang; Huan Yang; Liang Cheng; Xiaotong Zhang
DOI: 10.1504/IJSNET.2018.096261
179-188Distributed recursive least-squares fusion method for gas leakage source localisation
Yong Zhang; Liyi Zhang; Jianfeng Han; Yi Yang; Zhe Ban
DOI: 10.1504/IJSNET.2018.096262
189-201An IoT prototype system for environmental sustainability
Cynthia Fu; David Sta Cruz; Bo Sun; Guang Sun
DOI: 10.1504/IJSNET.2018.096263
202-210SmartData: an IoT-ready API for sensor networks
Antônio Augusto Fröhlich
DOI: 10.1504/IJSNET.2018.096264