International Journal of Sensor Networks (IJSNet)

International Journal of Sensor Networks

2013 Vol.13 No.2


Pages Title and author(s)
65-75Energy-efficient tree-based cooperative data aggregation for wireless sensor networks
Gang Liu; Liusheng Huang; Hongli Xu; Xueyong Xu; Yang Wang
DOI: 10.1504/IJSNET.2013.053720
76-84Adaptive edge detection with distributed behaviour-based agents in WSNs
Shouming Ma; Ruchuan Wang; Ning Ye
DOI: 10.1504/IJSNET.2013.053721
85-93EasiSec: a SoC security coprocessor based on fingerprint-based key management for WSN
Yi Wang; Hailong Shi; Li Cui
DOI: 10.1504/IJSNET.2013.053722
94-111An efficient distributed localisation algorithm for wireless sensor networks: based on smart reference-selection method
Adnan M. Abu-Mahfouz; Gerhard P. Hancke
DOI: 10.1504/IJSNET.2013.053718
112-120Energy consumption monitoring for sensor nodes in SNAP
Zhong Shen; Xiaorui Pan; Caiyan Huang; Juntao Feng; Yun Zhao; Min Gao; Lionel M. Ni
DOI: 10.1504/IJSNET.2013.053723
121-134Connected dominating set algorithms for wireless sensor networks
Najla Al-Nabhan; Mznah Al-Rodhaan; Abdullah Al-Dhelaan; Xiuzhen Cheng
DOI: 10.1504/IJSNET.2013.053719