International Journal of Data Mining and Bioinformatics (IJDMB)

International Journal of Data Mining and Bioinformatics

2020 Vol.23 No.3


Pages Title and author(s)
189-212An end-to-end framework for biomedical event trigger identification with hierarchical attention and adaptive cost learning
Jinyong Zhang; Dandan Fang; Weizhong Zhao; Jincai Yang; Wen Zou; Xingpeng Jiang; Tingting He
DOI: 10.1504/IJDMB.2020.107876
213-233Identifying catheter-related events through sentence classification
Thomas Brox Røst; Christine Raaen Tvedt; Haldor Husby; Ingrid Andås Berg; Øystein Nytrø
DOI: 10.1504/IJDMB.2020.107877
234-250Multi-task transfer learning for biomedical machine reading comprehension
Wenyang Guo; Yongping Du; Yiliang Zhao; Keyan Ren
DOI: 10.1504/IJDMB.2020.107878
251-264A functional network construction method to interpret the pathological process of colorectal cancer
Bolin Chen; Manting Yang; Li Gao; Tao Jiang; Xuequn Shang
DOI: 10.1504/IJDMB.2020.107879
265-283GANCDA: a novel method for predicting circRNA-disease associations based on deep generative adversarial network
Xin Yan; Lei Wang; Zhu-Hong You; Li-Ping Li; Kai Zheng
DOI: 10.1504/IJDMB.2020.107880