International Journal of Data Mining and Bioinformatics (IJDMB)

International Journal of Data Mining and Bioinformatics

2017 Vol.17 No.2


Pages Title and author(s)
97-114Predicting microbial interactions from time series data with network information
Yan Wang; Mingzhi Mao; Fang Li; Wenping Deng; Shaowu Shen; Xingpeng Jiang
DOI: 10.1504/IJDMB.2017.084260
115-131Implementing computational biology pipelines using VisFlow
Xin Mou; Hasan M. Jamil; Robert Rinker
DOI: 10.1504/IJDMB.2017.084262
132-152Prediction of DNA-binding residues from sequence information using convolutional neural network
Jiyun Zhou; Qin Lu; Ruifeng Xu; Lin Gui; Hongpeng Wang
DOI: 10.1504/IJDMB.2017.084265
153-172Concod: an effective integration framework of consensus-based calling deletions from next-generation sequencing data
Lei Cai; Chong Chu; Xiaodong Zhang; Yufeng Wu; Jingyang Gao
DOI: 10.1504/IJDMB.2017.084267
173-188A novel method to measure the semantic similarity of HPO terms
Jiajie Peng; Hansheng Xue; Yukai Shao; Xuequn Shang; Yadong Wang; Jin Chen
DOI: 10.1504/IJDMB.2017.084268