International Journal of Data Mining and Bioinformatics (IJDMB)

International Journal of Data Mining and Bioinformatics

2016 Vol.16 No.4


Pages Title and author(s)
269-289A modified harmony search method for biclustering microarray gene expression data
R. Balamurugan; A.M. Natarajan; K. Premalatha
DOI: 10.1504/IJDMB.2016.082205
290-311Tag SNP selection using clonal selection and majority voting algorithms
İlhan İlhan; Gülay Tezel
DOI: 10.1504/IJDMB.2016.082208
312-327ECPF: an efficient algorithm for expanding clustered protein families
Zhongyang Zuo; Yanheng Liu; Liyan Zhao; Li Xu; Jian Wang; Xiaoyan Lv
DOI: 10.1504/IJDMB.2016.082209
328-344Identification of essential proteins via the network topology feature and subcellular localisation
Xiwei Tang; Xuejun Yang; Yongfan Li; Wei Hu; Mingcai Zheng; Wei Peng; Minzhu Xie
DOI: 10.1504/IJDMB.2016.082210
345-362A hybrid method for splice site prediction based on Markov model and codon information
Dan Wei; Yin Peng; Yanjie Wei; Qingshan Jiang; Jinglong Fang
DOI: 10.1504/IJDMB.2016.082211