International Journal of Data Mining and Bioinformatics (IJDMB)

International Journal of Data Mining and Bioinformatics

2016 Vol.15 No.3


Pages Title and author(s)
195-213Biomedical event trigger detection based on convolutional neural network
Jian Wang; Honglei Li; Yuan An; Hongfei Lin; Zhihao Yang
DOI: 10.1504/IJDMB.2016.077067
214-232The development of non-coding RNA ontology
Jingshan Huang; Karen Eilbeck; Barry Smith; Judith A. Blake; Dejing Dou; Weili Huang; Darren A. Natale; Alan Ruttenberg; Jun Huan; Michael T. Zimmermann; Guoqian Jiang; Yu Lin; Bin Wu; Harrison J. Strachan; Nisansa De Silva; Mohan Vamsi Kasukurthi; Vikash Kumar Jha; Yongqun He; Shaojie Zhang; Xiaowei Wang; Zixing Liu; Glen M. Borchert; Ming Tan
DOI: 10.1504/IJDMB.2016.077072
233-249Functional similarities between microRNAs inferred from biomedical texts
Lun Li; Libin Zhang; Zhaowan Yang; Yiran Huang; Yanhong Zhou; Huailan Liu
DOI: 10.1504/IJDMB.2016.077071
250-271Analysing the associations between infected genes using data mining techniques
P. Asha; S. Srinivasan
DOI: 10.1504/IJDMB.2016.077070
272-290Predicting protein-protein interactions by weighted pseudo amino acid composition
Yunus Emre Göktepe; İlhan İlhan; Şirzat Kahramanlı
DOI: 10.1504/IJDMB.2016.077073