Journal cover image

Browse issues


Vol. 21
Vol. 20
Vol. 19
Vol. 18
Vol. 17
Vol. 16
Vol. 15
Vol. 14
Vol. 13
Vol. 12
Vol. 11
Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Data Mining and Bioinformatics

2017 Vol. 17 No. 2

 

PagesTitle and authors
97-114Predicting microbial interactions from time series data with network information
Yan Wang; Mingzhi Mao; Fang Li; Wenping Deng; Shaowu Shen; Xingpeng Jiang
DOI: 10.1504/IJDMB.2017.10005209

115-131Implementing computational biology pipelines using VisFlow
Xin Mou; Hasan M. Jamil; Robert Rinker
DOI: 10.1504/IJDMB.2017.10005210

132-152Prediction of DNA-binding residues from sequence information using convolutional neural network
Jiyun Zhou; Qin Lu; Ruifeng Xu; Lin Gui; Hongpeng Wang
DOI: 10.1504/IJDMB.2017.10005211

153-172Concod: an effective integration framework of consensus-based calling deletions from next-generation sequencing data
Lei Cai; Chong Chu; Xiaodong Zhang; Yufeng Wu; Jingyang Gao
DOI: 10.1504/IJDMB.2017.10005212

173-188A novel method to measure the semantic similarity of HPO terms
Jiajie Peng; Hansheng Xue; Yukai Shao; Xuequn Shang; Yadong Wang; Jin Chen
DOI: 10.1504/IJDMB.2017.10005213