Journal cover image

Browse issues


Vol. 20
Vol. 19
Vol. 18
Vol. 17
Vol. 16
Vol. 15
Vol. 14
Vol. 13
Vol. 12
Vol. 11
Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Data Mining and Bioinformatics

2016 Vol. 15 No. 3

 

PagesTitle and authors
195-213Biomedical event trigger detection based on convolutional neural network
Jian Wang; Honglei Li; Yuan An; Hongfei Lin; Zhihao Yang
DOI: 10.1504/IJDMB.2016.077067

214-232The development of non-coding RNA ontology
Jingshan Huang; Karen Eilbeck; Barry Smith; Judith A. Blake; Dejing Dou; Weili Huang; Darren A. Natale; Alan Ruttenberg; Jun Huan; Michael T. Zimmermann; Guoqian Jiang; Yu Lin; Bin Wu; Harrison J. Strachan; Nisansa De Silva; Mohan Vamsi Kasukurthi; Vikash Kumar Jha; Yongqun He; Shaojie Zhang; Xiaowei Wang; Zixing Liu; Glen M. Borchert; Ming Tan
DOI: 10.1504/IJDMB.2016.077072

233-249Functional similarities between microRNAs inferred from biomedical texts
Lun Li; Libin Zhang; Zhaowan Yang; Yiran Huang; Yanhong Zhou; Huailan Liu
DOI: 10.1504/IJDMB.2016.077071

250-271Analysing the associations between infected genes using data mining techniques
P. Asha; S. Srinivasan
DOI: 10.1504/IJDMB.2016.077070

272-290Predicting protein-protein interactions by weighted pseudo amino acid composition
Yunus Emre Göktepe; İlhan İlhan; Şirzat Kahramanlı
DOI: 10.1504/IJDMB.2016.077073