International Journal of Wireless and Mobile Computing (IJWMC)

International Journal of Wireless and Mobile Computing

2023 Vol.25 No.3


Pages Title and author(s)
201-208Performance comparison of TOA-based indoor positioning algorithms using ultra-wideband technology in 3D
B. Venkata Krishnaveni; Katam Suresh Reddy; P. Ramana Reddy
DOI: 10.1504/IJWMC.2023.134659
209-214Study of adaptive clutter suppression method used for airborne forward-looking wind shear radar
Jia Meng; Zhang Ye
DOI: 10.1504/IJWMC.2023.134678
215-224Review of sensors for detecting insulating gas ozone
Xiaoyu Li; Pengfei Jia; Min Xu; Lin Zhang
DOI: 10.1504/IJWMC.2023.134666
225-234Performance analysis of various shortest-path routing algorithms using RYU controller in SDN
Deepak Kumar; Jawahar Thakur
DOI: 10.1504/IJWMC.2023.134667
235-249Optimisation driven generative adversarial network for course recommendation in e-learning
Jobin Varghese P.; R. Vijayakumar
DOI: 10.1504/IJWMC.2023.134668
250-257The construction of the competency model and its application in talent cultivation
Juyan Che; Weinan Liu; Jie Wang; Zaiyang Xie
DOI: 10.1504/IJWMC.2023.134673
258-271ACCO: adaptive congestion control protocol for opportunistic networks
Deepika Kukreja; Deepak Kumar Sharma
DOI: 10.1504/IJWMC.2023.134669
272-281Bifurcation analysis of a predator-prey model with volume-filling mechanism
Hui Hao; Yan Li; Fengrong Zhang; Zhiyi Lv
DOI: 10.1504/IJWMC.2023.134674
282-295Experimental study on modal analysis of horizontally splitting compressor casing
Guanbing Cheng; Yuxiang Wu
DOI: 10.1504/IJWMC.2023.134680
296-302Waste plastic bottles classification with deep learning model
Jixu Hou; Xiaofeng Xie; Wenwen Wang; Qian Cai; Zhengjie Deng; Houqun Yang; Hongnian Huang; Yizhen Wang
DOI: 10.1504/IJWMC.2023.134675