International Journal of Wireless and Mobile Computing (IJWMC)

International Journal of Wireless and Mobile Computing

2022 Vol.22 No.3/4


Pages Title and author(s)
205-212Research on video image face detection and recognition technology based on improved MTCNN algorithm
Jinfeng Liu
DOI: 10.1504/IJWMC.2022.124811
213-222Research on driving control of electric vehicles based on fuzzy control algorithm
Jinxia Yang
DOI: 10.1504/IJWMC.2022.124812
223-235Rapid detection and identification of major vegetable pests based on machine learning
Changzhen Zhang; Yaowen Ye; Deqin Xiao; Long Qi; Jianjun Yin
DOI: 10.1504/IJWMC.2022.124813
236-250Enhance the latency of mobile cloud gaming system
Vaithegy Doraisamy; Saleh Alomari; Rasslenda-Rass Rasalingam
DOI: 10.1504/IJWMC.2022.124814
251-258Radio signal modulation recognition algorithm based on convolutional neural network
Liuxun Xue; Wenqi Zhang; Zhiyang Lin; Hui Li
DOI: 10.1504/IJWMC.2022.124815
259-264Research on application of spatial attention mechanism in the super-resolution reconstruction of single-channel greyscale image of mouse brain
Yanan Wang; Yi Luo; Jia Ren
DOI: 10.1504/IJWMC.2022.124816
265-273Fast trace ratio-based feature selection
Bo Liu; Ling Ling Tao; Xi Ping He
DOI: 10.1504/IJWMC.2022.124817
274-280Research on application of deep neural network model in college English skill training system
Li Miao; Qian Zhou
DOI: 10.1504/IJWMC.2022.124818
281-289Research on construction engineering safety early warning based on BP neural network
Linyu Liu; Xuejie Wang; Congru Zhang; Xikun Li
DOI: 10.1504/IJWMC.2022.124819
290-299A novel convolution kernel-based robust watermarking scheme applied in medical image
Junhua Zheng; Jingbing Li; Jing Liu; Mengxing Huang; Yen-Wei Chen; Uzair Aslam Bhatti
DOI: 10.1504/IJWMC.2022.124820
300-309Adaptive group Riemannian manifold learning for hyperspectral image classification
Haoxiang Tao; Xiaofeng Xie; Rongnian Tang; Yao Hou; Jingru Li; Wen Feng; Youlong Chen; Gaodi Xu
DOI: 10.1504/IJWMC.2022.124821
310-318Real-time fire detection and alarm system using edge computing and cloud IoT platform
Chenglin Guo; Yong Bai; Mei Wu; You Zhou
DOI: 10.1504/IJWMC.2022.124822
319-327Chinese sentiment analysis with multi-granularity vector representation and multi-channel network
Suoyu Zhang; Yong Wang; Xinyi Lyu
DOI: 10.1504/IJWMC.2022.124823
328-337Empirical study on the algorithms of food cold chain logistics for multi-regional and large-scale athletic sports
Zixia Chen; Hanrui Lyu; Hanmin Zhu; Jianliang Peng
DOI: 10.1504/IJWMC.2022.124824
338-349Smart water grid technology based on deep learning: a review
Huan Wu; Lin Peng; Feng Jiang; Shuiping Cheng; Jie Chen; Linda Yan
DOI: 10.1504/IJWMC.2022.124825