International Journal of Wireless and Mobile Computing (IJWMC)

International Journal of Wireless and Mobile Computing

2021 Vol.21 No.3


Pages Title and author(s)
191-197A research framework for constructing the knowledge database of public security information
Han Zhong; Shiqiang Zhang; Jianli Liu
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.120881
198-206Five-dimensional model research of complex product assembly driven by digital twin
Yujin Zou; Renwang Li; Xiang Zhang; Jinyu Song
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.120883
207-213Fruit target detection method based on faster R-CNN
Guanghui Yin; Yuanmin Xie; Juntong Yun; Lichuan Ning; Ying Liu
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.120888
214-229Analysis of wireless sensor networks based on non-exhaustive M/G/1 queueing model
Zhanyou Ma; Xiangran Yu; Shanshan Guo; Jiaqi Fan
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.120899
230-242Simulation analysis of Cr35Ni45Nb cracking furnace tube welding process based on double ellipsoidal heat source
Ying Sun; Zongying Gao; Guozhang Jiang; Gongfa Li; Bo Tao; Hegen Xiong; Yongcheng Cao
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.120900
243-254Optimal design of cross shaft based on multi-objective genetic algorithm
Yanfeng Mao; Gongfa Li; Du Jiang; Bo Tao; Yongcheng Cao; Shidong Li; Nannan Sun; Zeshen Li
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.120903
255-264Study of blockchain-based 6G wireless network integration and consensus mechanism
Archana Verma; Pushpa Singh; Narendra Singh
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.120906
265-273UAV search and rescue positioning method based on sound wave communication
Zhang Yunfeng; Yang Yang; Deng Yimin; Ye Dailiang; Weng Zhoubo
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.120909
274-284Traffic sign recognition based on improved convolutional networks
Ke Zhang; Jie Hou; Mengyu Liu; Jiayan Liu
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.120910
285-294ST-DAM: exploiting spatial and temporal correlation for energy-efficient data aggregation method in heterogeneous WSN
Khushboo Jain; Anoop Kumar
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.120911