International Journal of Wireless and Mobile Computing (IJWMC)

International Journal of Wireless and Mobile Computing

2021 Vol.20 No.2


Pages Title and author(s)
99-106A trusted behaviour measurement scheme based on feedback and control in trusted network
Junxi Zhuang; Xu Zhao; Bei Gong; Jing Zhan
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.114124
107-119Road recognition and motion target tracking based on infrared image
Qing-Qing Wang; Li-Guo Zheng; Jia-Nan Meng
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.114125
120-131Survey on throughput enhancement techniques for real-time wireless link deployment
Thiyagarajan Krishnan; T. Vetrivel Chelian
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.114128
132-138Image feature point matching method based on improved BRISK
Qian Shi; Yong Liu; Yichun Xu
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.114129
139-145A DV-Hop dynamic weight positioning model with genetic algorithm
Penghong Wang; Tian Fan; Xingjuan Cai; Wuchao Li
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.114130
146-152Edge computing enabled services identification algorithm of elastic optical networks
Lin Liu; Huifeng Bai; Jie Zhang; Chao Huo
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.114137
153-158The actual traffic prediction method based on glowworm swarm optimisation
Ke Chen; Qirui Li; Xingtong Zhu; Liyun Zuo
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.114138
159-167LSTM with compensation method for text classification
Wei Huang; Mengyu Liu; Wenqian Shang; Haibin Zhu; Weiguo Lin; Chunjie Zhang
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.114139
168-178Real-time road transportation safety risk evaluation model based on data-mining
Wenhui Luo; Xingkai Meng; Fengtian Cai; Chuna Wu
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.114140
179-190Research on the method of vision online distance measurement of laser holes in solar base cell
Huaiguang Liu; Wanghui Xiao; Yu Cai
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.114143
191-199Efficient data management for urban logistics distribution
Weinan Liu; Jiangjun Yuan; Zaiyang Xie; Jie Wang; Jiawen Shi
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.114144