International Journal of Wireless and Mobile Computing (IJWMC)

International Journal of Wireless and Mobile Computing

2021 Vol.20 No.1


Pages Title and author(s)
1-8Torque calculation model and structural optimisation of axial magnetic drive mechanism
Xu Qiao; Cui Xiaolong; Chen Zhen; Mei Shunqi; Ji Qiaoling
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.113215
9-19Mobile lung cancer early warning based on Windows Azure cloud computing
Jun Lv; Pan Wang; Zijuan Zhao
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.113219
20-31Analysis of influence factors on employment and entrepreneurship of ex-college soldiers
Keqing Ni
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.113220
32-40Multi-model fusion framework based on multi-input cross-language emotional speech recognition
Guohua Hu; Qingshan Zhao
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.113221
41-47Finite impulse response low-pass digital filter based on particle swarm optimisation for image denoising
Peng Shao; Le Yang; Xing Li
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.113222
48-61Experimental and numerical study for dynamic characteristics of truck fuel tank based on fluid-structure interaction
Xianfu Cheng; Junjie Liu; Rongqing Bao; Jing Li
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.113223
62-69Research on point cloud generation algorithm of virtual depth camera
Ke Li; Shilin Wu; Qinxia Huang; Zhen Zheng
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.113224
70-763D object detection based on synthetic RGB image
Chao Xu; Zeshen Li; Du Jiang; Juntong Yun; Ying Liu; Yibo Liu; Dongxu Bai; Sun Ying
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.113225
77-83Rating of catering enterprises based on fuzzy hierarchy and k-means clustering
Xiaoyang Zheng; Yafeng Chen; Chengting Lin; Wei Zhang; Xinyi Zhou
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.113226
84-92Adaptive genetic algorithm for scheduling problem in flexible workshop with low carbon constraints
Haixia Liu; Renwang Li; Yichao He
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.113227
93-98Image tracking and matching algorithm of semi-dense optical flow method
Tao Song; Li-Bo Cao; Ming-Fu Zhao; Yu-Hang Luo; Xin Yang; Shuai Liu
DOI: 10.1504/IJWMC.2021.113228