International Journal of Wireless and Mobile Computing (IJWMC)

International Journal of Wireless and Mobile Computing

2013 Vol.6 No.6


Pages Title and author(s)
529-534Design and implementation of a smart networking control system for LED lighting based on CAN
Qi Zhang; Qinfu Qiu; Xiong Chen
DOI: 10.1504/IJWMC.2013.057581
535-543A distance-based probabilistic routing for underwater acoustic sensor networks
Song Zhang; Deshi Li
DOI: 10.1504/IJWMC.2013.057574
544-555Probing future banking service opportunities: a study of the intention to adopt mobile banking among young UK graduates
Reza Mojtahed; José Miguel Baptista Nunes; G.C. Alex Peng
DOI: 10.1504/IJWMC.2013.057584
556-563Traffic classification combining flow correlation and ensemble classifier
Chang Sheng Miao; Lu Meng; Chang Qing Yuan; Xing Wei Wang; Gui Ran Chang
DOI: 10.1504/IJWMC.2013.057575
564-572A concurrent constraint and pi-calculus-based language for service contracting
Ruoyu Chen; Lejian Liao; Zhi Fang
DOI: 10.1504/IJWMC.2013.057582
573-580A hybrid intelligent data classification algorithm
Xuesong Yan; Wenjing Luo; Qinghua Wu; Victor S. Sheng
DOI: 10.1504/IJWMC.2013.057578
581-587ASCDS: a smartphone confidential data storage scheme
Zheng-He Yang; Ming-Zhong Wang; Lie-Huang Zhu; Hao Yang
DOI: 10.1504/IJWMC.2013.057580
588-598Secured obfuscated queries in spatial networks
K.B. Priya Iyer; V. Shanthi
DOI: 10.1504/IJWMC.2013.057583
599-607Detecting community structure in bipartite networks based on matrix factorisation
Bo-Lun Chen; Ling Chen; Sheng-Rong Zou; Xiu-Lian Xu
DOI: 10.1504/IJWMC.2013.057576
608-614Application of wavelet neural network on thermal load forecasting
Meiping Wang; Qi Tian
DOI: 10.1504/IJWMC.2013.057579
615-620Study on urban three-lane mixed traffic flow with buses based on the Nagel-Schreckenberg model
Changxi Ma; Fang Wu; Bo Qi; Liang Gong; Li Wang; Xinlei An
DOI: 10.1504/IJWMC.2013.057563
621-627A novel complex community network division algorithm with multi-gene families encoding
Kangshun Li; Guihua Chen
DOI: 10.1504/IJWMC.2013.057577