International Journal of Vehicle Design (IJVD)

International Journal of Vehicle Design

2020 Vol.82 No.1/2/3/4

Special Issue on: Fault Diagnosis and Reliable Control for Vehicle Powertrain Systems

Guest Editors: Prof. Xiangyang Xu, Prof. Hui Zhang, Prof. Xiangrui Zeng, Dr. Yan Wang and Dr. Guoguang Zhang


Pages Title and author(s)
1-17Plug-in HEV energy management strategy based on SOC trajectory
Jing Lian; Xin-ran Wang; Lin-hui Li; Ya-fu Zhou; Shu-zhou Yu; Xiu-jie Liu
DOI: 10.1504/IJVD.2020.113909
18-44An energy-efficient torque distribution strategy for in-wheel-motored EVs based on model predictive control
Bingtao Ren; Weiwen Deng; Hong Chen
DOI: 10.1504/IJVD.2020.113910
45-63Research on multi-mode regenerative braking energy recovery of electric vehicle with double rotor hub motor
Liwei Zhang; Ren He
DOI: 10.1504/IJVD.2020.113911
64-74Active steering PMSM speed control with wavelet neural network
Mingzhu Xu; Zhaohan Huo; Shaohua Li; Li Jiang
DOI: 10.1504/IJVD.2020.113912
75-96Active synchronising control of dual-mode coupling transmission for electric vehicles
Zhang Lipeng; Guo Xiaobin; Yang Liuquan; Peng Yunao; Qi Bingnan
DOI: 10.1504/IJVD.2020.113921
97-119Heavy-duty vehicle longitudinal automation with hydraulic retarder via H infinity control and off-policy reinforcement learning
Chaoxian Wu; Xuexun Guo; Bo Yang; Xiaofei Pei; Zhenfu Chen
DOI: 10.1504/IJVD.2020.113914
120-139Path tracking controller design for autonomous vehicle based on robust tube MPC
Chuanyang Sun; Han Dong; Xin Zhang; Cong Geng
DOI: 10.1504/IJVD.2020.113913
140-160Multi-step torque distribution for an over-actuated electric vehicle
Houhua Jing; Zhiyuan Liu; Haifeng Liu
DOI: 10.1504/IJVD.2020.113915
161-186Design of nonlinear hierarchical controller for intake manifold pressure and boost pressure of turbocharged gasoline engine
Yunfeng Hu; Yaohan Wang; Jinwu Gao; Xun Gong; Zhiguo Tang; Jinghua Zhao
DOI: 10.1504/IJVD.2020.113916
187-204Temperature prediction and winding temperature measurement of a solenoid valve
Yanyu Liu; Junqiang Xi; Fei Meng
DOI: 10.1504/IJVD.2020.113917
205-223Investigation into transmission radiated noise during the acceleration of electric buses based on response surface methodology
Yong Chen; Ningning Qiu; Libin Zang; Changyin Wei; Guangxin Li; Lin Li
DOI: 10.1504/IJVD.2020.113919
224-240Analysis of a passive scissor-like structure isolator with quasi-zero stiffness for a seating system vibration-isolation application
Linchuan Guo; Axconny Khiu; Rang-Lin Fan; Xu Wang
DOI: 10.1504/IJVD.2020.113920
241-263Real-time model predictive control for thermal management in an automotive ICE with an electrified cooling system
Liang Lu; Yunfeng Hu; Xun Gong; Hong Chen
DOI: 10.1504/IJVD.2020.113931