International Journal of Social Media and Interactive Learning Environments (IJSMILE)

International Journal of Social Media and Interactive Learning Environments

2017 Vol.5 No.3


Pages Title and author(s)
181-190The research on programming education in elementary schools from five countries
Yuhe Tian; Jiayi Xiao; Jinjin Jiang; Hongyan Wang; Yuan Yuan
DOI: 10.1504/IJSMILE.2017.087946
191-200A review of social media in education: effects and attitudes
Ning Zu; Zhen Chen; Zhichen Duan; Li Li; Zhou Meng
DOI: 10.1504/IJSMILE.2017.087947
201-213A literature review on learning analytics
Shi Jie Lei; Ya Ru Wang; Hong Wang; Ding Hui Sun; Yuan Guang Cao; Zhong Zheng
DOI: 10.1504/IJSMILE.2017.087954
214-226The effects of peer feedback on ESL writing revision among university students in China
Zhiqiang Ma; Jing Wang; Qinqin Long; Lili Kong
DOI: 10.1504/IJSMILE.2017.087960
227-251Analysis of foul language usage in social media text conversation
Sumit Kawate; Kailas Patil
DOI: 10.1504/IJSMILE.2017.087976
252-268The use of social media for teaching and learning in recent years
Syafiqah Ryaihanny Sahrom
DOI: 10.1504/IJSMILE.2017.087985