International Journal of Oil, Gas and Coal Technology (IJOGCT)

International Journal of Oil, Gas and Coal Technology

2017 Vol.15 No.2


Pages Title and author(s)

Part I: Oil and Gas Technology

107-120A study of gas transport and production characteristics with non-Darcy flow in tight gas reservoirs
Yuwei Jiao; Jing Xia; Jing Wang; Dong Liu; Jianye Yan
DOI: 10.1504/IJOGCT.2017.084315
121-151Integrated approach for maximising recovery from Oligocene reservoir under bottom water drive
Manish Kumar; Pushpa Sharma; D.K. Gupta
DOI: 10.1504/IJOGCT.2017.084324
152-165Characterisation of paraffinic compositions in crude oils
Hussain H. Al-Kayiem; Wong Ning; Nassir Dhamin Mokhlif
DOI: 10.1504/IJOGCT.2017.084320

Part II: Coal Technology

166-189Study of rock stability for mine entries in Ganhe coal mine
Renshu Yang; Maoyuan Wang; Xinmin Ma; Yanbing Wang; Jamal Rostami
DOI: 10.1504/IJOGCT.2017.084313
190-215Simulation of coal permeability under non-isothermal CO2 injection
Hongyan Qu; Jishan Liu; Zhejun Pan; Yan Peng; Fujian Zhou
DOI: 10.1504/IJOGCT.2017.084317