International Journal of Nanomanufacturing (IJNM)

International Journal of Nanomanufacturing

2023 Vol.18 No.2


Pages Title and author(s)
39-45Fabrication and performances of TaN@(Al/CuO) thin film
Xiao-Ming Ren; Ke-Xin Yu; Jing-Xin Zhang; Lan Liu; Wei Liu; Rui-zhen Xie; Wei Ren
DOI: 10.1504/IJNM.2023.131889
46-69Significance of nanomedicines and recent advancement in vaccine formulations for combating SARS-CoV2
Dheeraj Bisht; Deepak Sati; Mohd Rashid; Rajeshwar Kamal Kant Arya
DOI: 10.1504/IJNM.2023.131901
70-82Fly cutting surface profile mathematical model using kinematic motion errors and cutting parameters
Bin Li; Yuanyuan Wu; Xiangyang Lei; Jianpu Xi; Dongxu Ren; Zexiang Zhao
DOI: 10.1504/IJNM.2023.131902
83-90Study on electrical characteristic and flyer driven ability of Al/Cu exploding foil
Mi Zhou; Xiao-Ming Ren; Qing-Ying Meng; Wei Ren; Ming Li; Hong-Zhi Yao
DOI: 10.1504/IJNM.2023.131906
91-98Output characteristics test of piezo-stack actuators for driving high stiffness loads with different preload
Duanqin Zhang; Mingliang Li; Linpeng Dou; Jiaojiao Wang
DOI: 10.1504/IJNM.2023.131903