International Journal of Nanomanufacturing (IJNM)

International Journal of Nanomanufacturing

2013 Vol.9 No.2


Pages Title and author(s)
119-129Structure design and dynamic performance analysis of a high speed miniature lathe
Hua-dong Yu; Li-meng Wang; Xiao-zhou Li; Jin-kai Xu; Qing-yong Shi
DOI: 10.1504/IJNM.2013.055132
130-136Synthesis and properties of Eu3+-doped LaPO4 powders
Yuguo Yang
DOI: 10.1504/IJNM.2013.055139
137-147The electrical behaviour of the dressing process in ELID-grinding
Bruno Kersschot; Jun Qian; Dominiek Reynaerts
DOI: 10.1504/IJNM.2013.055144
148-163Investigation on the cutting force of machining process for Si3N4 engineering ceramics
J.T. Jing; H. Zhao; Y.F. Liu; S.L. Wei
DOI: 10.1504/IJNM.2013.055145
164-177Experimental study and theoretical analysis of the nanometre-scale line structure fabrication by AFM electric lithography
Ye Yang; Wansheng Zhao
DOI: 10.1504/IJNM.2013.055143
178-193Conformal photo-resist coating technique in the through-silicon via of the semiconductor devices with the rotary atomising aerosol spray
Yoshiyuki Seike; Masanori Ohtsubo; Futoshi Shimai; Kenji Maruyama; Hiroyuki Akenaga; Yoshinori Kobayashi; Keiji Miyachi; Masahiko Amari; Toshiro Doi; Syuhei Kurokawa
DOI: 10.1504/IJNM.2013.055148
194-200Computer-aided alignment in null testing of large aspheric mirrors
Yang Lin Peng; Yi Fan Dai; Xu Hui Xie; Shan Yong Chen; Gui Lin Wang
DOI: 10.1504/IJNM.2013.055147
201-210Grinding characteristics of mould steel with micro 3D structure in ultrasonically assisted precision grinding
Masakazu Fujimoto; Yongbo Wu; Hidenari Kanai; Masahiko Jin
DOI: 10.1504/IJNM.2013.055150