International Journal of Modelling, Identification and Control (IJMIC)

International Journal of Modelling, Identification and Control

2013 Vol.18 No.1


Pages Title and author(s)
1-8Modelling for a joint production-distribution problem and its hybrid algorithm design
Jian Zhao; Hong Zhou; Chunhua Liang
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.051927
9-17Hybrid BBO and GA algorithms based on elites operation
Wuzhao Li; Weian Guo; Lei Wang; Qi Kang; Qidi Wu
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.051928
18-25An enhanced harmony search algorithm for assembly sequence planning
Lijian Wang; Yuxing Hou; Xinyu Li; Shuai Sun
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.051929
26-33Variance analysis and adaptive control in intelligent system based on Gaussian model
Jun Liu; Yishou Wang; Hongfei Teng
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.051930
34-40Fault diagnosis for hydraulic system on a modified multi-sensor information fusion method
Zengshou Dong; Xujing Zhang; Jianchao Zeng
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.051931
41-46Ant colony optimisation algorithm-based multi-robot exploration
Benjie Xiao; Hongming Su; Yilu Zhao; Xiong Chen
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.051932
47-53Latent ringlike road traffic control system based on compound mechanism particle swarm optimisation algorithm
Changxi Ma; Yinzhen Li; Ruichun He; Bo Qi; Fang Wu; Aixia Diao; Cunrui Ma
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.051933
54-60Study on evaluation of perpendicularity errors with an improved particle swarm optimisation for planar lines
Ke Zhang; Shengze Wang
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.051934
61-68Demand for housing security in family lifecycle based on particle swarm optimisation fuzzy C-means clustering
Yuying Cui; Jinxin Tian; Zhiqing Li
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.051935
69-75Neural network and PSO-based structural approximation analysis for blade of wind turbine
Lei Wang; Pin Hu; Jingui Lu; Fengxin Chen; Qi Hua
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.051936
76-87Research on simulation consistency between NEC and HFSS on strange antenna for evolving antenna
Sanyou Zeng; Haiqiong Ye; Huanhuan Li; Zhengjun Li; Hongyong Jing
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.051937