International Journal of Modelling, Identification and Control (IJMIC)

International Journal of Modelling, Identification and Control

2012 Vol.16 No.3

Modelling Identification and Control in Hebei, China


Pages Title and author(s)
199-205Breakout prediction for continuous casting using genetic algorithm-based back propagation neural network model
Benguo Zhang; Ruizhong Zhang; Ge Wang; Lifeng Sun; Zhike Zhang; Qiang Li
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047727
206-211A new shift invariant Hill-type estimator for heavy tailed models
Xia Cai; Xiumin Li
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047728
212-220Robust H synchronisation for a class of complex dynamical networks with time-varying delay
Haiqing Zheng; Xiaoyun Sun
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047729
221-228State-feedback stabilisation for stochastic non-holonomic systems with Markovian switching
Dongkai Zhang; Chaoli Wang; Jiqing Qiu; Hua Chen
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047730
229-233The research of study methods for pattern recognition
Fanhua Meng; Xueli Wu; Xue Ding; Ran Zhen
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047731
234-240Fault detection of motor's inter-turn short circuit based on BP neural network
Zhenzhou Wang; Ming Han; Peng Liu; Jiaomin Liu
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047732
241-245Application of information processing technology on non-destructive detecting of rock bolts
Xiaoyun Sun; Jiulong Cheng; Donghui Liu; Junchao Yuan
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047733
246-250RLS and its improved algorithms in MIMO-OFDM system
Mei Li; Xiang Wang; Xiaoming Zhang; Ke Jia
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047734
251-258The design of bio-inspired ESD protection model for digital circuits based on cell structure
Menghua Man; Shanghe Liu; Yongsheng Gao; Liang Yuan; Zhengquan Ju
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047735
259-264The D-S theory algorithm with application in the strap-down inertial navigation system
Henghao Zhang; Zaozhen Liu; Xiuyun Meng; Yongwei Li
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047736
265-271BARO algorithm and application in equipment fault diagnosis
QingXiang Zhu; Lei Zhang; Jing Liu
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047737
272-276Regional public transportation scheduling model based on welfare economics and DEA
Yanchun Chen; Botang Han
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047738
277-284Design and application for the model of semantic query expansion based on domain ontology
Ziyu Liu; Junxia Chen; Xuehui Li; Ying Qu; Fachao Li
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047739
285-290Water pollution control system optimisation model and computer solution
Baoyou Liu
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047740
291-296The combinatorics of identities involving three kinds of counting numbers
Lun Lv; Sabrina X.M. Pang
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047741
297-300The adjacent strong edge chromatic number of P4 ∨ Km,n and C5 ∨ Km,n
Zongjian Sun; Jing Chen; Qian Chen
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047742
301-306Transverse wave-vector-dependent electron transport in terahertz quantum cascade lasers
Baocui Xu; Hongmei Zhang; De Liu; Xiaojun Kong
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047743