International Journal of Modelling, Identification and Control (IJMIC)

International Journal of Modelling, Identification and Control

2011 Vol.13 No.3


Pages Title and author(s)
135-143U-model-based adaptive control for a class of stochastic non-linear dynamic plants with unknown parameters
Xueli Wu, Lei Liu, Quanmin Zhu, Wenxia Du, Bin Wang, Jianhua Zhang
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.041300
144-151Research of path planning based on adaptive dynamic programming for bio-mimetic robot fish
Zhenyu Wang, Yaping Dai, Yongwei Li
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.041301
152-161Adaptive control for time-delay non-linear systems with non-symmetric input non-linearity
Xiao-jing Wu, Xue-li Wu, Ran Zhen, Xiao-yuan Luo, Quan-min Zhu
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.041302
162-170Neural network identifier-based dynamic decoupling control of a novel permanent magnet spherical actuator
Zheng Li
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.041303
171-177Model identification of EMP electromagnetic coupling using Volterra kernel
Yongsheng Gao, Liqing Fang, Ming Wei, Jiuhe Ma
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.041304
178-184Numerical simulation on solidification of thin casting slab with core reduction
Ge Wang, Jingna Gao, Yunfeng Yao, Jing Qi, Lingjun An, Qiang Li
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.041305
185-189Modelling and application of an online reverse system
Guang Yang, Yanfang Yue, Yongdi Zhang, Jinye Wang
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.041306
190-194Time-frequency analysis for non-stationary signal from mechanical measurement of bearing vibration
Guifen Zhao, Zhian Wang
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.041307
195-201An approximate dynamic programming approach for network capacity control problem with origin-destination demands
Feng Liu, Qizong Wu, Yanan Wang, Ying Qu
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.041308
202-208Modelling on Chinese subject-term extracting algorithm
Kai Gao, Yangjie Li
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.041309
209-213An improved variable step iteration model for the stop braking of urban rail transit
Yang Wang, Hailong Bo, Bingyan Yu
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.041310
214-220Non-fragile guaranteed cost control for a class of non-linear uncertain systems
Jiqing Qiu, Yuming Guo, Mifeng Ren, Yanjun Wang
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.041311
221-224The adjacent strong edge chromatic number of P1 ∨ Km,n C2 ∨ Km,n
Zongjian Sun, Jing Chen
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.041312
225-233Reductions of a fuzzy covering decision system
Tao Feng, Shaopu Zhang, Jusheng Mi, Qi Feng
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.041313
234-240Predictive controller design for multivariable process system based on support vector machine model
Cuiying Yan, Zheng Li
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.041314