International Journal of Computing Science and Mathematics (IJCSM)

International Journal of Computing Science and Mathematics

2022 Vol.16 No.1


Pages Title and author(s)
1-12Theoretical model analysis and case simulation of spherical involute surface
Zixia Chen; Yan Zhao; Jingyu Liu; Zelin Chen
DOI: 10.1504/IJCSM.2022.126771
13-23Improved total difference method (ITDM): a new approach to solving transportation problem based on modifications of total difference method 1 and integration of total ratio cost matrix
Muhammad Sam'an; Yosza Dasril; Nazarudin Bin Bujang; Farikhin
DOI: 10.1504/IJCSM.2022.126767
24-34Trajectory tracking based on adaptive fast non-singular terminal sliding mode control
Jiqing Chen; Xu Liu; Chaoyang Zhao; Rongxian Mo; Chunlin Huang; Ganwei Cai
DOI: 10.1504/IJCSM.2022.126787
35-45Efficient projective algorithm for linear fractional programming problem based on a linear programming formulation
Bennani Ahlem; Benterki Djamel
DOI: 10.1504/IJCSM.2022.126766
46-58Research on the construction of an E-commerce Valley industry-education integration platform
Juyan Che; Jiangjun Yuan; Jie Wang; Jiawen Shi; Weinan Liu
DOI: 10.1504/IJCSM.2022.126778
59-70Safety and energy-saving driving behaviour evaluation with driving feature constraint TOPSIS method
Xinlei Wei; Yingji Liu; Wei Zhou; Haiying Xia; Xuan Dong; Guoliang Dong
DOI: 10.1504/IJCSM.2022.126769
71-84Time sequence information-based transformer for the judgement on the state of power dispatching
Lei Yan; Guoxing Mu; Qibing Wang; Zhifang He; Yanfang Zhu
DOI: 10.1504/IJCSM.2022.126807
85-95An efficient length-segmented inverted index-based set similarity query algorithm
Mengjuan Li; Lianyin Jia; Juntao Hu; Ruiqi Zhang; Shoulin Wei; Mengni Pan
DOI: 10.1504/IJCSM.2022.126796