International Journal of Computing Science and Mathematics (IJCSM)

International Journal of Computing Science and Mathematics

2018 Vol.9 No.6


Pages Title and author(s)
525-538Hydromagnetic chemically reacting and radiating unsteady mixed convection Blasius flow past surface flat in a porous medium
Oluwole Daniel Makinde; Adetayo Samuel Eegunjobi; Onesmus Shuungula; S.N. Neossi-Nguetchue
DOI: 10.1504/IJCSM.2018.096310
539-546Multi-objective classification based on NSGA-II
Binping Zhao; Yu Xue; Bin Xu; Tinghuai Ma; Jingfa Liu
DOI: 10.1504/IJCSM.2018.096325
547-554Adaptive two-SVM multi-objective cuckoo search algorithm for software defect prediction
Yun Niu; Zeyu Tian; Maoqing Zhang; Xingjuan Cai; Jianwei Li
DOI: 10.1504/IJCSM.2018.096327
555-565Variation of wind speed distribution characteristics across Indian sub-continent
D.C. Kiplangat; G.V. Drisya; K. Asokan; K. Satheesh Kumar
DOI: 10.1504/IJCSM.2018.096308
566-576Ladle health monitoring system based on LabVIEW
Wenjun Chang; Ying Sun; Gongfa Li; Guozhang Jiang; Jianyi Kong; Du Jiang; Honghai Liu
DOI: 10.1504/IJCSM.2018.096311
577-589Pulmonary nodules computer-aided diagnosis based on feature integration and ABC-LVQ network
Qing-Shan Zhao; Guo-Hua Ji; Yu-Lan Hu; Guo-Yan Meng
DOI: 10.1504/IJCSM.2018.096322
590-601Distance-based facility location problem for fuzzy demand with simultaneous opening of two facilities
Ashish Sharma; Ashish Sharma; Anand Singh Jalal
DOI: 10.1504/IJCSM.2018.096309
602-611Research on the optimisation of flight landing scheduling with multi-runway
Yunfang Peng; Qing Tang; Yajuan Han
DOI: 10.1504/IJCSM.2018.096324
612-620Energy consumption component analysis mathematical model of grinder energy unit
Yan Zhou; Hua Zhang; Wei Yan; Feng Ma; Gongfa Li; Wenjun Chang
DOI: 10.1504/IJCSM.2018.096316
621-627Research on evaluation method of cigarette manufacturing process capability
Jianhong Cao; Xu Kong; Qi Ji; Min Zhang
DOI: 10.1504/IJCSM.2018.096323