International Journal of Computational Science and Engineering (IJCSE)

International Journal of Computational Science and Engineering

2020 Vol.23 No.2


Pages Title and author(s)
103-114The sentiments of open financial information, public mood and stock returns: an empirical study on Chinese growth enterprise market
Qingqing Chang
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.110550
115-123An image fusion dehazing algorithm based on dark channel prior and retinex
Zhongliang Wei; Guangli Zhu; Xingzhu Liang; Wenjuan Liu
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.110556
124-135Distributed nested streamed models of tsunami waves
Kensaku Hayashi; Alexander Vazhenin; Andrey Marchuk
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.110531
136-144A short text conversation generation model combining BERT and context attention mechanism
Huan Zhao; Jian Lu; Jie Cao
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.110536
145-157Client-side ciphertext deduplication scheme with flexible access control
Ying Xie; Guohua Tian; Haoran Yuan; Chong Jiang; Jianfeng Wang
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.110537
158-168LMA: label-based multi-head attentive model for long-tail web service classification
Guobing Zou; Hao Wu; Song Yang; Ming Jiang; Bofeng Zhang; Yanglan Gan
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.110540
169-176Synthetic data augmentation rules for maritime object detection
Zeyu Chen; Xiangfeng Luo; Yan Sun
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.110541
177-184General process of big data analysis and visualisation
Guang Sun; Hong Zhang Lv; Wang Dong Jiang; Feng Hua Li
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.110543
185-193Design and implementation of food supply chain traceability system based on Hyperledger Fabric
Kui Gao; Yang Liu; Heyang Xu; Tingting Han
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.110547
194-204Automatic recommendation of user interface examples for mobile app development
Xiaohong Shi; Xiangping Chen; Yongsheng Rao; Kaiyuan Li; Zhensheng Xu; Jingzhong Zhang
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.110548