International Journal of Computational Science and Engineering (IJCSE)

International Journal of Computational Science and Engineering

2017 Vol.15 No.1/2

Preface

Special Issue on: Advances in Evolutionary Computation and its Applications

Guest Editors: Prof. Kangshun Li, Assoc. Prof. Wei Li, Prof. Hang Wei and Prof. Jin Li


Pages Title and author(s)
3-11Variable penalty factors: a new GEP automatic clustering algorithm
Yan Chen; Kangshun Li; Haohua Huang
DOI: 10.1504/IJCSE.2017.085971
12-20A new group search optimiser integrating multiply strategies
Chengwang Xie; Wenjing Chen; Weiwei Yu
DOI: 10.1504/IJCSE.2017.085973
21-31A dynamic search space strategy for swarm intelligence
Shui-ping Zhang; Bi Wang; Xue-jiao Wang
DOI: 10.1504/IJCSE.2017.085974
32-40Complex splitting of context-aware recommendations
Shuxin Yang; Qiuying Peng; Le Chen
DOI: 10.1504/IJCSE.2017.085976
41-48MEMS-based seismic intensity instrument for earthquake early warning
Wei Ding; Chengwang Liao; Hao Wang
DOI: 10.1504/IJCSE.2017.085978
49-56An improved floc image segmentation algorithm based on Otsu and particle swarm optimisation
Xin Xie; Huandong Xiong; Jianbin Wang; Nan Jiang; Fengping Hu
DOI: 10.1504/IJCSE.2017.085979
57-65Application of interactive evolutionary strategy in fault-tolerant system capable of online self-repairing
Xiaoyan Yang; Yuanxiang Li; Yala Tong
DOI: 10.1504/IJCSE.2017.085980
66-73Building business process ontology based on concept hierarchy model
Ying Huang; Xianwen He
DOI: 10.1504/IJCSE.2017.085988
74-86Optimised placement of wireless sensor networks by evolutionary algorithm
Kangshun Li; Zhichao Wen; Zhaopeng Wang; Shen Li
DOI: 10.1504/IJCSE.2017.085995
87-95Multi-objective cluster head election in cluster-based wireless sensor networks
Xiaoyu Hong; Ming Tao
DOI: 10.1504/IJCSE.2017.086001
96-105A novel chaotic key-based algorithm for still images
Jinglong Zuo; Guilan Yu
DOI: 10.1504/IJCSE.2017.086003
106-111An improved adaptive selection search for block motion estimation
Fu Mo; Dongbo Zhang; E. Liang Chen
DOI: 10.1504/IJCSE.2017.086006
112-122The development and application of the ontology for tractor fault diagnosis
Chunyin Wu; Qing Ouyang; Shouhua Yu; Chengjian Deng; Xiaojuan Mao; Tiansheng Hong
DOI: 10.1504/IJCSE.2017.086010
123-129Research on modified teaching-learning-based optimisation algorithm for estimating parameters of Van Genuchten equation
Fahui Gu; Ying Huang; Yue Liu
DOI: 10.1504/IJCSE.2017.086011

Additional Papers

130-137Temporal dynamic recommendation based on data imputation through association analysis
Yuxiang Zhang; Xiayang Wang; Chunjing Xiao; Yu Sun; Yongwei Qiao
DOI: 10.1504/IJCSE.2017.085966
138-145Including category information as supplements in latent semantic analysis of Hindi documents
Karthik Krishnamurthi; Vijayapal Reddy Panuganti; Vishnu Vardhan Bulusu
DOI: 10.1504/IJCSE.2017.085967
146-152Fuzzy time series forecasting based on information granule and neural network
Lanlan Gu; Hongyue Guo; Xiaodong Liu
DOI: 10.1504/IJCSE.2017.085968
153-161The analysis and recognition of Chinese temporal expressions based on a mixtured model using statistics and rules
Zhao Dandan; Huang Degen; Wang Yuzhe; Wu Qiong; Zhao Ge
DOI: 10.1504/IJCSE.2017.085969