International Journal of Bio-Inspired Computation (IJBIC)

International Journal of Bio-Inspired Computation

2023 Vol.22 No.1


Pages Title and author(s)
1-15Improved slime mould algorithm by perfecting bionic-based mechanisms
Tianyu Yu; Jiawen Pan; Qian Qian; Miao Song; Jibin Yin; Yong Feng; Yunfa Fu; Yingna Li
DOI: 10.1504/IJBIC.2023.133504
16-27Design of optimised lung lobe segmentation and deep learning model for effective COVID-19 prediction
Anandbabu Gopatoti; P. Vijayalakshmi
DOI: 10.1504/IJBIC.2023.133507
28-39Research on emergence mechanism of collective intelligence from the complexity perspective
Renbin Xiao; Zhenhui Feng; Bowen Wu
DOI: 10.1504/IJBIC.2023.133500
40-52Improved whale social optimisation algorithm and deep fuzzy clustering for optimal and QoS-aware load balancing in cloud computing
Shelly Shiju George; R. Suji Pramila
DOI: 10.1504/IJBIC.2023.133508
53-64Image encryption for offshore wind power based on 2D-LCLM and Zhou Yi eight trigrams
Lei Kou; Jinbo Wu; Fangfang Zhang; Peng Ji; Wende Ke; Junhe Wan; Hailin Liu; Yang Li; Quande Yuan
DOI: 10.1504/IJBIC.2023.133505