Journal cover image

Browse issues


Vol. 28
Vol. 27
Vol. 26
Vol. 25
Vol. 24
Vol. 23
Vol. 22
Vol. 21
Vol. 20
Vol. 19
Vol. 18
Vol. 17
Vol. 16
Vol. 15
Vol. 14
Vol. 13
Vol. 12
Vol. 11
Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Sensor Networks

2017 Vol. 25 No. 2

 

PagesTitle and authors
71-85Range adjustable hybrid multi path routing algorithm for WSNs
Joshi D. Nishant; Muralidhar Kulkarni; K.S. Shivaprakasha
DOI: 10.1504/IJSNET.2017.10007421

86-92A highly efficient human activity classification method using mobile data from wearable sensors
Lihuan Yuan; Qiang Liu; Mengchi Lu; Sihang Zhou; Chengzhang Zhu; Jianping Yin
DOI: 10.1504/IJSNET.2016.10001462

93-103Grid routing: an energy-efficient routing protocol for WSNs with single mobile sink
Qi Liu; Kai Zhang; Xiaodong Liu; Nigel Linge
DOI: 10.1504/IJSNET.2017.10007397

104-114Detection of in-progress phone calls using smartphone proximity and orientation sensors
Huiyu Sun; Suzanne McIntosh; Bin Li
DOI: 10.1504/IJSNET.2017.10007400

115-125Improved predictive contention window-based broadcast optimisation strategy in vehicular cyber-physical system
Yan Huo; Yanfei Lu; Jianmin Ren; Tao Jing
DOI: 10.1504/IJSNET.2017.10007408

126-133A novel rumour propagation model on social networks
Ailian Wang; Weili Wu; Junjie Chen
DOI: 10.1504/IJSNET.2016.10001227