Journal cover image

Browse issues


Vol. 14
Vol. 13
Vol. 12
Vol. 11
Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Nanomanufacturing

2017 Vol. 13 No. 2

 

PagesTitle and authors
97-108Experiment on self-sharpening fine super-hard abrasive tool
Kaiping Feng; Zhaozhong Zhou; Hongwei Fan; Julong Yuan
DOI: 10.1504/IJNM.2017.10004716

109-128PEDOT:PSS coated gold nanopillar microelectrodes with ultralow impedance for neural interfaces
Christoph Nick; Helmut F. Schlaak; Christiane Thielemann
DOI: 10.1504/IJNM.2017.10004717

129-138Study on the effect of grain boundary on the mechanical properties of polysilicon by molecular dynamics simulation
Xiaoguang Guo; Changheng Zhai; Renke Kang; Dongming Guo
DOI: 10.1504/IJNM.2017.10004718

139-151Fabrication of Janus graphene hybrids with controlled structure and high stability
Yaling Li; Jiao Wu; Kun Qian; Jingjing Wan; Ying Wang; Baohong Liu; Xiaojing Zhang
DOI: 10.1504/IJNM.2017.10004719

152-160Ultrasonic assisted electrolytic grinding of titanium alloy Ti-6Al-4V
Yongbo Wu; Sisi Li; Mitsuyoshi Nomura; Satoshi Kobayahi; Toru Tachibana
DOI: 10.1504/IJNM.2017.10004720

161-169Flame synthesis of highly graphitic carbon nano-sphere using cobalt-based catalyst
Ian Y.Y. Bu; Li Yu Kao
DOI: 10.1504/IJNM.2017.10004721

170-184Precision cutting of single crystal silicon using CBN tool with large top corner radius
Yuya Kobaru; Eiji Kondo; Ryuichi Iwamoto
DOI: 10.1504/IJNM.2017.10004722

185-196In-plane calibration for AFM
Changsheng Li; Shuming Yang; Chenying Wang; Lin Sun; Zhuangde Jiang
DOI: 10.1504/IJNM.2017.10004723