Journal cover image

Browse issues


Vol. 14
Vol. 13
Vol. 12
Vol. 11
Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Nanomanufacturing

2014 Vol. 10 No. 1/2

Special Issue on New Energy Materials and Nanotechnology – Part II

Guest Editors: Professor Guosheng Shao, Dr. Junhua Hu and Dr. Xiaohong Xia

 

Editorial
PagesTitle and authors
3-12Modelling spectral absorptance of patterned wafers
Aihua Wang
DOI: 10.1504/IJNM.2014.058992

13-25The structural stabilities and electronic properties of orthorhombic and rhombohedral LaGaO3: a first-principles study
Qing-Gong Song; Quanguo Du; Lingling Song; Hui Zhao; Yanrui Guo
DOI: 10.1504/IJNM.2014.058993

26-32UV-curable cationic hybrid adhesives with TiO2 nanostructure
Xiao-Hong Tang; Jing-Wei Liu; Wen-Bin Yang
DOI: 10.1504/IJNM.2014.058994

33-41Microwave-assisted synthesis of size-controlled silver nanoparticles using polyvinyl pyrrolidone as a reducing agent
Yonghui Song; Jiating Zhou; Xinzhe Lan
DOI: 10.1504/IJNM.2014.058995

42-55Comparison investigation of several hydrogen peroxide biosensor based on the direct electrochemistry of horseradish peroxidase immobilised on self-assembled monolayers
Chuanyin Liu
DOI: 10.1504/IJNM.2014.058996

56-63Enhancing the performance of organic-inorganic hybrid light-emitting diodes by inserting a conjugated polyelectrolyte interlayer
Yongli Wang; Qiaoli Niu; Donghuan Qin; Hongmei Liu; Yong Zhang
DOI: 10.1504/IJNM.2014.058997

64-74A novel electrodes collocation for asymmetric electrochemical capacitor
Jiping Zhu; Guang Yang; Quanbao Xu; Junjie Zhao
DOI: 10.1504/IJNM.2014.058998

75-82Improving hydration resistance of aluminium powders by using Al2O3 sol-gel method
Quan-Li Jia; Xin-Hong Liu; Xiao-Gai Sun; Ran Wu
DOI: 10.1504/IJNM.2014.058999

83-93Evolution of properties and microstructure of Al and Si incorporated Al2O3-C material with nano-SiO2 powder addition
Xinhong Liu; Weifen Jiang; Quanli Jia; Xiaoyan Zhu
DOI: 10.1504/IJNM.2014.059000

94-109Phosphotungstic acid supported on chitosan/SiO2 composite for photocatalytic degradation of tetraazo dye direct fast black G
Kebin Li; Yanhui Zhang; Qinqin Wang; Hong Wei; Feng Zhao; Tao Zhang
DOI: 10.1504/IJNM.2014.059001

110-119Preparation and performance of mesoporous TiO2 films supported on magnesium alloy
Yi Zhang; Caili Zhang; Zhenya Fu; Wenyuan Zhou; Chuanshuai Li
DOI: 10.1504/IJNM.2014.059002

120-131Preparation and characterisation of magnetic mesoporous silica with a large pore size
Yan Shan; Xuegang Yu; Yangqiao Liu; Kezheng Chen
DOI: 10.1504/IJNM.2014.059003

132-141Magnetic Fe3O4-GO nanocomposites as highly efficient Fenton-like catalyst for the degradation of dyes
Yan Hong Chang; Yun Feng Yao; Hui Luo; Lei Cui; Lin Jie Zhi
DOI: 10.1504/IJNM.2014.059004

142-151Fabrication of novel ZnO nanotroughs and their reaction temperature-dependent photoluminescence properties
Qiuyu Li; Chunlei Wang; Liping Zhang; Xiaoping Yu
DOI: 10.1504/IJNM.2014.059005

152-159Barium titanate-based X8R ceramics with high dielectric constant by adding Zn-B-Si-O nanocomposites
Mei Li; Bin Cui; Zhen-Yu Hu; Yan Wang; Wen-Qing Yan
DOI: 10.1504/IJNM.2014.059006

160-174Spin coupling damp decay of force cantilever microscopy design based on Grover's algorithm magnetic resonance quantum computing
R. Ren; Weiren Wang; Xuan Li; Zhongxia Zhao; Lin Liu; Song Chen
DOI: 10.1504/IJNM.2014.059010

Additional Papers

175-184Performance of micro PCD drills in drilling into SiC and effects of ultrasonic vibration
Osamu Ohnishi; Toshiro Doi; Syuhei Kurokawa; Kazuo Takahashi; Fusao Fujita; Hiroshi Mizue; Yukihito Kido
DOI: 10.1504/IJNM.2014.059007

185-200Development of electric rust preventive machining method system - safe water using for machining fluid: complete removal of bacteria (Legionella pneumophila) and assay
Naohiro Nishikawa; Katsuhiko Omoe; Kenji Murakami; Yusuke Sato'o; Takekazu Sawa; Yoshihiro Hagihara; Nobuhito Yoshihara; Hiroaki Okawai; Toshirou Iyama; Masahiro Mizuno; Shinya Tsukamoto
DOI: 10.1504/IJNM.2014.059008

201-214Electrochemically assisted PCD tool surface conditioning technique for silicon micromachining
Kazutoshi Katahira; Kazuo Nakamoto; Kazuo Yamazaki; Hitoshi Ohmori
DOI: 10.1504/IJNM.2014.059009