Journal cover image

Browse issues


Vol. 14
Vol. 13
Vol. 12
Vol. 11
Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Nanomanufacturing

2013 Vol. 9 No. 2

 

PagesTitle and authors
119-129Structure design and dynamic performance analysis of a high speed miniature lathe
Hua-dong Yu; Li-meng Wang; Xiao-zhou Li; Jin-kai Xu; Qing-yong Shi
DOI: 10.1504/IJNM.2013.055132

130-136Synthesis and properties of Eu3+-doped LaPO4 powders
Yuguo Yang
DOI: 10.1504/IJNM.2013.055139

137-147The electrical behaviour of the dressing process in ELID-grinding
Bruno Kersschot; Jun Qian; Dominiek Reynaerts
DOI: 10.1504/IJNM.2013.055144

148-163Investigation on the cutting force of machining process for Si3N4 engineering ceramics
J.T. Jing; H. Zhao; Y.F. Liu; S.L. Wei
DOI: 10.1504/IJNM.2013.055145

164-177Experimental study and theoretical analysis of the nanometre-scale line structure fabrication by AFM electric lithography
Ye Yang; Wansheng Zhao
DOI: 10.1504/IJNM.2013.055143

178-193Conformal photo-resist coating technique in the through-silicon via of the semiconductor devices with the rotary atomising aerosol spray
Yoshiyuki Seike; Masanori Ohtsubo; Futoshi Shimai; Kenji Maruyama; Hiroyuki Akenaga; Yoshinori Kobayashi; Keiji Miyachi; Masahiko Amari; Toshiro Doi; Syuhei Kurokawa
DOI: 10.1504/IJNM.2013.055148

194-200Computer-aided alignment in null testing of large aspheric mirrors
Yang Lin Peng; Yi Fan Dai; Xu Hui Xie; Shan Yong Chen; Gui Lin Wang
DOI: 10.1504/IJNM.2013.055147

201-210Grinding characteristics of mould steel with micro 3D structure in ultrasonically assisted precision grinding
Masakazu Fujimoto; Yongbo Wu; Hidenari Kanai; Masahiko Jin
DOI: 10.1504/IJNM.2013.055150