Journal cover image

Browse issues


Vol. 14
Vol. 13
Vol. 12
Vol. 11
Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Nanomanufacturing

2013 Vol. 9 No. 1

 

PagesTitle and authors
1-9Polybenzoxazine a non-fluorinated polymer for anti-adhesion surface treatment of moulds
Yeh-Sheng Wang; Hao-Chih Hung; Chi-Hung Lee; Hsiao-Wen Hung
DOI: 10.1504/IJNM.2013.052871

10-18Plastic residual strains under femtosecond laser microexplosion initiated high pressure inside quartz
Yanshen Wang; Guanghua Fan; Shiliang Qu; Shen Dong
DOI: 10.1504/IJNM.2013.052872

19-28Study on nanofabrication with dynamic electrical-field-induced anodic oxidation
Kexiang Hu; Qingkang Wang; Xiaodong Hu; Sen Wu
DOI: 10.1504/IJNM.2013.052873

29-42Hydrostatic effect of rectangle micro-texture on liquid-lubricated mechanical seal
Yi Xie; Yongjian Li; Yuming Wang
DOI: 10.1504/IJNM.2013.052879

43-50Synthesis and magnetic property of BaZr(CoMn)0.5Fe10O19 powder by coprecipitation method
H.Y. He; N. Mao
DOI: 10.1504/IJNM.2013.052878

51-65Performance analysis of louvered fin tube automotive radiator using nanofluids as coolants
Jahar Sarkar; Rahul Tarodiya
DOI: 10.1504/IJNM.2013.052881

66-76Analysis on fabrication of micro-tools by micro-electrochemical machining process
Alok Kumar Das; Partha Saha
DOI: 10.1504/IJNM.2013.052882

77-86Development of a new grinding system for finishing of hemispherical inside surface
H. Kotani; J. Komotori; T. Naruse; M. Mizutani; K. Katahira; H. Ohmori; M. Wasa; K. Sumiya
DOI: 10.1504/IJNM.2013.052883

87-97Effective lateral stiffness enhancement of high-aspect-ratio carbon nanotube probe
Haifeng Gao; Zongwei Xu; Lihua Xu; Xiaodong Xing
DOI: 10.1504/IJNM.2013.052885

98-107Molecular dynamics modelling and simulation of mechanical nanoscratching of polystyrene
Kai Du; Yongjian Tang; Junjie Zhang; Tao Sun
DOI: 10.1504/IJNM.2013.052888

108-118Experimental investigation on the surface integrity in machining for Si3N4 engineering ceramics
Juntao Jing; Hong Zhao; Yunfeng Liu; Xiaoshuang Rao
DOI: 10.1504/IJNM.2013.052889