Journal cover image

Browse issues


Vol. 14
Vol. 13
Vol. 12
Vol. 11
Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Nanomanufacturing

2012 Vol. 8 No. 4

 

PagesTitle and authors
263-277Nanopit generation on HOPG surface induced by CAFM electric lithography
Ye Yang; Wansheng Zhao
DOI: 10.1504/IJNM.2012.048578

278-293Advances, challenges and trends in growing quantum dot arrays on patterned substrates
Hongbo Lan; Yucheng Ding
DOI: 10.1504/IJNM.2012.048579

294-305Electrospinning PVDF/EC fibre from a binary solvent system
Tingping Lei; Zhan Zhan; Wenjia Zuo; Wei Cheng; Bulei Xu; Yuanzhe Su; Daoheng Sun
DOI: 10.1504/IJNM.2012.048577

306-325Mathematical methods for optimising high precision cutting operations
Christina Brandt; Peter Maaß; Iwona Piotrowska-Kurczewski; Stefan Schiffler; Oltmann Riemer; Ekkard Brinksmeier
DOI: 10.1504/IJNM.2012.048580

326-339Simulation research on ultra-precision cutting of mould steel with diamond tool
Xiaoguang Guo; Yanjun Wei; Zhuji Jin; Dongming Guo
DOI: 10.1504/IJNM.2012.048584

340-347Characteristics of core refractive index axial asymmetry LPFGs written by femtosecond laser
Xiaoyan Sun; Lei Liu; Youwang Hu; Jian Duan; Ping Liao; Xiaonong Zhu
DOI: 10.1504/IJNM.2012.048583

348-356213 nm pitch standards fabricated using atomic lithography
Yan Ma; Weigang Gong; Wanjing Zhang; Tongbao Li
DOI: 10.1504/IJNM.2012.048587