Journal cover image

Browse issues


Vol. 14
Vol. 13
Vol. 12
Vol. 11
Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Nanomanufacturing

2011 Vol. 7 No. 3/4

Special Issue on Nanomanufacturing and Nanotechology – Part I

Guest Editors: Professor Jack Luo and Professor Fengzhou Fang

 

Editorial
PagesTitle and authors
189-198Surface formation characteristics in elliptical ultrasonic assisted grinding of monocrystal silicon
Yongbo Wu; Zhiqiang Liang; Masakazu Fujimoto; Weimin Lin
DOI: 10.1504/IJNM.2011.042463

199-213Kinematics in ultra-precision grinding of WC moulds
Ekkard Brinksmeier; Oltmann Riemer; Kai Rickens; Kathrin Meiners
DOI: 10.1504/IJNM.2011.042464

214-222Research on the ultra-precision ductile cutting mechanism of KDP crystal
Pengqiang Fu; Feihu Zhang; Chenhui An; Qiang Zhang
DOI: 10.1504/IJNM.2011.042467

223-231Design of an ultra-precision machine tool for machining microstructures of laser fusion capsule
Guoan Hou; Tao Sun
DOI: 10.1504/IJNM.2011.042465

232-244Design and cooperation control analysis of a coarse-fine dual stage drive positioning system
Bai Xiaolong; Fang Fei; Lei Yong; Bing-Feng Ju
DOI: 10.1504/IJNM.2011.042472

245-266An investigation on the effect of ultra-precision machined patterns in wetting transition
C.T. Cheng; S. To; C.Y. Chan; C.F. Cheung
DOI: 10.1504/IJNM.2011.042468

267-278A method for characterising residual strains around femtosecond laser microexploded waveguide by nanoindentation
Yan-Shen Wang; Shi-Liang Qu; Yu-Xian Gai; Shen Dong; Ying-Chun Liang
DOI: 10.1504/IJNM.2011.042475

279-288Research on the tool alignment error in fabrication of off-axis paraboloid surfaces by using slow-tool-servo technique
Yifan Dai; Guipeng Tie; Ziqiang Yin; Chaoliang Guan
DOI: 10.1504/IJNM.2011.042471

289-297Numerically controlled sacrificial plasma oxidation using array-type electrode toward high-throughput deterministic machining
Yasuhisa Sano; Keinosuke Yoshinaga; Shohei Kamisaka; Hidekazu Mimura; Satoshi Matsuyama; Kazuto Yamauchi
DOI: 10.1504/IJNM.2011.042466

298-310An investigation on surface generation in ultra-precision raster milling
S. To; S.J. Wang
DOI: 10.1504/IJNM.2011.042469

311-326A differential confocal LG/LD SAW detection system to determine mechanical properties of layered thin films
Maosen Bai; Xing Fu; Dante J. Dorantes; Baoyin Jin; Xiaotang Hu
DOI: 10.1504/IJNM.2011.042473

327-335Laser deburring process for structured edges on precision moulds
Wenlong Chang; Xichun Luo; James Ritchie; Jining Sun; Christopher Mack
DOI: 10.1504/IJNM.2011.042470

336-349Design of an adaptive controller in constant pressure grinding of natural diamond cutters
Wenhao Du; Xingbao Liu; Tao Sun; Baorui Wang
DOI: 10.1504/IJNM.2011.042474

350-360Effects of tool edge radius and rake angle on ductile machining process of CaF2
Mingjun Chen; Wenbin Jiang; Mingquan Li
DOI: 10.1504/IJNM.2011.042476

361-370Development of a circular-type integrated electrode tool for ER fluid-assisted polishing
Lei Zhang; Ying Zhang; Xin-sheng He; He-ran Yang
DOI: 10.1504/IJNM.2011.042477

371-382Deposition and characterisation of ultralow-stress ZnO thin films for application in FBAR-based gravimetric biosensors
L. García-Gancedo; G.M. Ashley; X.B. Zhao; J. Pedrós; A.J. Flewitt; W.I. Milne; J.K. Luo; J.R. Lu; C.J.B. Ford; D. Zhang
DOI: 10.1504/IJNM.2011.042478

383-390Fabrication of carbon nanotubes field emitter arrays on the flexible substrate using reversal roller imprint lithography
Lei Yin; Hongzhong Liu; Yongsheng Shi; Xiaoning He; Yucheng Ding
DOI: 10.1504/IJNM.2011.042479