Journal cover image

Browse issues


Vol. 29
Vol. 28
Vol. 27
Vol. 26
Vol. 25
Vol. 24
Vol. 23
Vol. 22
Vol. 21
Vol. 20
Vol. 19
Vol. 18
Vol. 17
Vol. 16
Vol. 15
Vol. 14
Vol. 13
Vol. 12
Vol. 11
Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Modelling, Identification and Control

2013 Vol. 18 No. 1

 

PagesTitle and authors
1-8Modelling for a joint production-distribution problem and its hybrid algorithm design
Jian Zhao; Hong Zhou; Chunhua Liang
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.051927

9-17Hybrid BBO and GA algorithms based on elites operation
Wuzhao Li; Weian Guo; Lei Wang; Qi Kang; Qidi Wu
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.051928

18-25An enhanced harmony search algorithm for assembly sequence planning
Lijian Wang; Yuxing Hou; Xinyu Li; Shuai Sun
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.051929

26-33Variance analysis and adaptive control in intelligent system based on Gaussian model
Jun Liu; Yishou Wang; Hongfei Teng
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.051930

34-40Fault diagnosis for hydraulic system on a modified multi-sensor information fusion method
Zengshou Dong; Xujing Zhang; Jianchao Zeng
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.051931

41-46Ant colony optimisation algorithm-based multi-robot exploration
Benjie Xiao; Hongming Su; Yilu Zhao; Xiong Chen
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.051932

47-53Latent ringlike road traffic control system based on compound mechanism particle swarm optimisation algorithm
Changxi Ma; Yinzhen Li; Ruichun He; Bo Qi; Fang Wu; Aixia Diao; Cunrui Ma
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.051933

54-60Study on evaluation of perpendicularity errors with an improved particle swarm optimisation for planar lines
Ke Zhang; Shengze Wang
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.051934

61-68Demand for housing security in family lifecycle based on particle swarm optimisation fuzzy C-means clustering
Yuying Cui; Jinxin Tian; Zhiqing Li
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.051935

69-75Neural network and PSO-based structural approximation analysis for blade of wind turbine
Lei Wang; Pin Hu; Jingui Lu; Fengxin Chen; Qi Hua
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.051936

76-87Research on simulation consistency between NEC and HFSS on strange antenna for evolving antenna
Sanyou Zeng; Haiqiong Ye; Huanhuan Li; Zhengjun Li; Hongyong Jing
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.051937