Journal cover image

Browse issues


Vol. 29
Vol. 28
Vol. 27
Vol. 26
Vol. 25
Vol. 24
Vol. 23
Vol. 22
Vol. 21
Vol. 20
Vol. 19
Vol. 18
Vol. 17
Vol. 16
Vol. 15
Vol. 14
Vol. 13
Vol. 12
Vol. 11
Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Modelling, Identification and Control

2012 Vol. 16 No. 3

Modelling Identification and Control in Hebei, China

 

PagesTitle and authors
199-205Breakout prediction for continuous casting using genetic algorithm-based back propagation neural network model
Benguo Zhang; Ruizhong Zhang; Ge Wang; Lifeng Sun; Zhike Zhang; Qiang Li
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047727

206-211A new shift invariant Hill-type estimator for heavy tailed models
Xia Cai; Xiumin Li
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047728

212-220Robust H synchronisation for a class of complex dynamical networks with time-varying delay
Haiqing Zheng; Xiaoyun Sun
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047729

221-228State-feedback stabilisation for stochastic non-holonomic systems with Markovian switching
Dongkai Zhang; Chaoli Wang; Jiqing Qiu; Hua Chen
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047730

229-233The research of study methods for pattern recognition
Fanhua Meng; Xueli Wu; Xue Ding; Ran Zhen
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047731

234-240Fault detection of motor's inter-turn short circuit based on BP neural network
Zhenzhou Wang; Ming Han; Peng Liu; Jiaomin Liu
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047732

241-245Application of information processing technology on non-destructive detecting of rock bolts
Xiaoyun Sun; Jiulong Cheng; Donghui Liu; Junchao Yuan
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047733

246-250RLS and its improved algorithms in MIMO-OFDM system
Mei Li; Xiang Wang; Xiaoming Zhang; Ke Jia
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047734

251-258The design of bio-inspired ESD protection model for digital circuits based on cell structure
Menghua Man; Shanghe Liu; Yongsheng Gao; Liang Yuan; Zhengquan Ju
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047735

259-264The D-S theory algorithm with application in the strap-down inertial navigation system
Henghao Zhang; Zaozhen Liu; Xiuyun Meng; Yongwei Li
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047736

265-271BARO algorithm and application in equipment fault diagnosis
QingXiang Zhu; Lei Zhang; Jing Liu
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047737

272-276Regional public transportation scheduling model based on welfare economics and DEA
Yanchun Chen; Botang Han
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047738

277-284Design and application for the model of semantic query expansion based on domain ontology
Ziyu Liu; Junxia Chen; Xuehui Li; Ying Qu; Fachao Li
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047739

285-290Water pollution control system optimisation model and computer solution
Baoyou Liu
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047740

291-296The combinatorics of identities involving three kinds of counting numbers
Lun Lv; Sabrina X.M. Pang
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047741

297-300The adjacent strong edge chromatic number of P4 ∨ Km,n and C5 ∨ Km,n
Zongjian Sun; Jing Chen; Qian Chen
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047742

301-306Transverse wave-vector-dependent electron transport in terahertz quantum cascade lasers
Baocui Xu; Hongmei Zhang; De Liu; Xiaojun Kong
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.047743