Journal cover image

Browse issues


Vol. 21
Vol. 20
Vol. 19
Vol. 18
Vol. 17
Vol. 16
Vol. 15
Vol. 14
Vol. 13
Vol. 12
Vol. 11
Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Modelling, Identification and Control

2010 Vol. 10 No. 3/4

Special Issue on Biologically Inspired Systems and Intelligent Robots

Guest Editors: Professor Huosheng Hu, Professor Hongnian Yu and Professor Yi Zhang

 

Editorial
PagesTitle and authors
184-193Mobile robot localisation using ZigBee wireless sensor networks and a vision sensor
Hongbo Wang, Ke Yu, Hongnian Yu
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034570

194-201Parameter optimisation of human-simulated intelligent controller for a cart-double pendulum system
Guiqiang Chen, Linjian Tang, Zushu Li
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034571

202-212A fast handover scheme based on multiple mobile router cooperation for a train-based mobile network
Zhiwu Huang, Yingze Yang, Huosheng Hu, Kuo-Chi Lin
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034572

213-221An intelligent visual hand motion tracking system for home-based rehabilitation
Yi Zhang, Yuan Luo, Ling Li
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034573

222-229Small UAV controlled by an online adaptive fuzzy control system
Tongyue Gao, Jinjun Rao, Zhenbang Gong, Jun Luo, Wei Ding, Xinwen Gao
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034574

230-237A novel information fusion based FTT algorithm for a driver fatigue monitoring system
Qiufen Yang, Weihua Gui, Huosheng Hu
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034575

238-245Distributed model predictive control for multi-agent systems with coupling constraints
Wei ShanBi, Baocang Ding, Chen Gang, Chai Yi
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034576

246-254Gearbox incipient fault diagnosis using feature sample selection and principal component analysis
Weihua Li, Yabing Xu
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034577

255-262Study of weak high-frequency CW signal detection based on stochastic resonance
Jinzhao Lin, Guojun Li, Xiaona Zhou, Daojun Zhou, Tianggang Shi, Yong Jiang
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034578

263-271Real-time gait classification based on fuzzy associative memory
Jun Zhang, Zhijing Liu, Hong Zhou
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034579

272-280Natural ceiling features based self-localisation for indoor mobile robots
Liwei Han, De Xu, Yi Zhang
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034580

281-291Aggregation behaviour analysis, modelling and control of anisotropic stochastic swarm systems
Zhibin Xue, Jianchao Zeng
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034582

292-300Application of advanced fault diagnosis technology in electric locomotives
Lixin Lin, Xinhua Jiang, Zhiwu Huang, Huosheng Hu
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034581