Journal cover image

Browse issues


Vol. 29
Vol. 28
Vol. 27
Vol. 26
Vol. 25
Vol. 24
Vol. 23
Vol. 22
Vol. 21
Vol. 20
Vol. 19
Vol. 18
Vol. 17
Vol. 16
Vol. 15
Vol. 14
Vol. 13
Vol. 12
Vol. 11
Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Modelling, Identification and Control

2009 Vol. 7 No. 1

Special Issue on Mechanical Systems

Guest Editors: Professor Zongli Lin and Professor Huijun Gao

 

Editorial
PagesTitle and authors
3-7Modelling and simulation of throttle slice stress of telescopic shock absorber
Changcheng Zhou, Xueyi Zhang, Wei Xu, Jian Guo
DOI: 10.1504/IJMIC.2009.027017

8-14Simulation of telescopic shock absorber outer characteristic with piecewise maths function
Changcheng Zhou, Xueyi Zhang, Jie Meng, Leilei Zhao
DOI: 10.1504/IJMIC.2009.027018

15-19Design and simulation of a nano-scale micro positioning stage
Xie Xiaohui, Du Ruxu, Sun Qiang
DOI: 10.1504/IJMIC.2009.027019

20-24Design and kinematics simulation of a high-speed sewing machine
Xie Xiaohui, Sun Qiang, Du Ruxu
DOI: 10.1504/IJMIC.2009.027020

25-32Research on influence of rolling parameters on the rolling process based on numerical simulation
Licheng Yang, Jingxiang Hu, Liwei Ning, Yingchun Liu
DOI: 10.1504/IJMIC.2009.027021

33-40Analysis of dynamic performance simulation for turn-milling centre
Lida Zhu, Tianbiao Yu, Junming Hou, Wanshan Wang, Xingyu Jiang
DOI: 10.1504/IJMIC.2009.027022

41-48Semiactive control of a base isolated building using magnetorheological dampers
Mauricio Zapateiro, Ningsu Luo, Hamid Reza Karimi
DOI: 10.1504/IJMIC.2009.027023

49-56Research on the control and simulation of vehicle suspension systems
Chuan Yin Tang, Tian Xia Zhang, Wanke Cao, Wei Zhou
DOI: 10.1504/IJMIC.2009.027024

57-66Rotordynamic analysis of machines on active magnetic bearings: comparison to fluid film bearing machines and vibration specifications
Paul E. Allaire, Timothy W. Dimond, Zongli Lin
DOI: 10.1504/IJMIC.2009.027025

67-74Optimisation of the prefabricated starting notch's parameters in the numerical simulation model of fracture splitting connecting rod
Yanju Wang, Shuqing Kou, Shenhua Yang
DOI: 10.1504/IJMIC.2009.027026

75-79Research on preparation device for washing red cell
Yao Yufeng, Huang Bo, Sun Hongxia
DOI: 10.1504/IJMIC.2009.027027

80-88The simulation and analysis of stresses field of ceramic die in wire drawing process
Xue-Feng Yang, Xiang-Bo Ze, Hong-Yan Wang, Hui Wang, Hui Zhang
DOI: 10.1504/IJMIC.2009.027028

89-96Analysis of dynamic characteristic and structure optimisation for hybrid machine tool
Chunxia Zhu, Lida Zhu, Jianrong Wang, Cong Su, Wanshan Wang
DOI: 10.1504/IJMIC.2009.027029

97-102Simulation of cold roll forming using elastic-plastic finite element method
Xia Chen, Qingming Chang, Jiao Wang, Changjun Chen
DOI: 10.1504/IJMIC.2009.027030

103-112Dynamic model building of thickness control system for four-high rolling mill and HCO robust controller design
Jianliang Sun, Yan Peng, Hongmin Liu
DOI: 10.1504/IJMIC.2009.027031

113-118An active disturbances rejection controller for hysteretic systems
Zeng-Qiang Chen, Jia-Xiang Zhao, Zhu-Zhi Yuan
DOI: 10.1504/IJMIC.2009.027032

119-125Active disturbances rejection decoupling control for active magnetic bearing multivariable system
Huang-Qiu Zhu, Jia-Ju Chen, Xiao-Dong Sun
DOI: 10.1504/IJMIC.2009.027033