Journal cover image

Browse issues


Vol. 63
Vol. 62
Vol. 61
Vol. 60
Vol. 59
Vol. 58
Vol. 57
Vol. 56
Vol. 55
Vol. 54
Vol. 53
Vol. 52
Vol. 51
Vol. 50
Vol. 49
Vol. 48
Vol. 47
Vol. 46
Vol. 45
Vol. 44
Vol. 43
Vol. 42
Vol. 41
Vol. 40
Vol. 39
Vol. 38
Vol. 37
Vol. 36
Vol. 35
Vol. 34
Vol. 33
Vol. 32
Vol. 31
Vol. 30
Vol. 29
Vol. 28
Vol. 27
Vol. 26
Vol. 25
Vol. 24
Vol. 23
Vol. 22
Vol. 21
Vol. 20
Vol. 19
Vol. 18
Vol. 17
Vol. 16
Vol. 15
Vol. 14
Vol. 13
Vol. 12
Vol. 11
Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Environment and Pollution

2009 Vol. 38 No. 3

Special Issue on Environmental Biotechnology: Part 4

Guest Editors: Professor Jianlong Wang and Professor Xiangliang Pan

 

PagesTitle and authors
223-234Remediation of polluted river water by biological contact oxidation process using two types of carriers
Weizhong Wu, Yong Liu, Qing Zhu, Caijie Wei, Jianlong Wang
DOI: 10.1504/IJEP.2009.027223

235-244Effect of flocculant on microbial populations and function in Chem-Bioflocculation (CBF) treatment process using PCR-DGGE
Feng Wang, Siqing Xia, Dianhai Yang
DOI: 10.1504/IJEP.2009.027224

245-255Simulating accumulation of biofilms in biotrickling filter
Chunping Yang, Wei Qu, Guangming Zeng, Hong Chen, Jianlong Wang
DOI: 10.1504/IJEP.2009.027225

256-266Transportation and distribution of chromium in the anaerobic sludge treating the chromium-containing wastewater
Jing Yang, Liyuan Chai, Yunyan Wang, Xuwen He
DOI: 10.1504/IJEP.2009.027226

267-279Dye wastewater treatment by using ceramic membrane bioreactor
Qi Yang, Haitao Shang, Jianlong Wang
DOI: 10.1504/IJEP.2009.027227

280-288Treatment of municipal wastewater by membrane bioreactor: a pilot study
Qi Yang, Haitao Shang, Jianlong Wang
DOI: 10.1504/IJEP.2009.027228

289-298Biosorption and biodegradation of trichloroethylene by acclimated activated sludge
Qi Yang, Haitao Shang, Jianlong Wang
DOI: 10.1504/IJEP.2009.027229

299-308Anaerobic batch degradation of cattail by rumen cultures
Zheng-Bo Yue, Han-Qing Yu
DOI: 10.1504/IJEP.2009.027230

309-317Influence of environmental factors on degradation of carbendazim by Bacillus pumilus strain NY97-1
Lizhen Zhang, Xiongwu Qiao, Liping Ma
DOI: 10.1504/IJEP.2009.027231

318-327Wastewater treatment using bioreactor with dual functional ceramic membrane
Yongming Zhang, Juntang Yu, Suhua Chen, Shigui Wan
DOI: 10.1504/IJEP.2009.027232

328-338Biological denitrification of drinking water using biodegradable polymer
Xuan Zhao, Xianlin Meng, Jianlong Wang
DOI: 10.1504/IJEP.2009.027233

339-348Nitrate removal from groundwater using biodegradable polymers as carbon source and biofilm support
Haihong Zhou, Xuan Zhao, Jianlong Wang
DOI: 10.1504/IJEP.2009.027234

349-359Poly (ε-caprolactone) as substrate for water denitrification
Haihong Zhou, Xuan Zhao, Jianlong Wang
DOI: 10.1504/IJEP.2009.027235