Journal cover image

Browse issues


Vol. 58
Vol. 57
Vol. 56
Vol. 55
Vol. 54
Vol. 53
Vol. 52
Vol. 51
Vol. 50
Vol. 49
Vol. 48
Vol. 47
Vol. 46
Vol. 45
Vol. 44
Vol. 43
Vol. 42
Vol. 41
Vol. 40
Vol. 39
Vol. 38
Vol. 37
Vol. 36
Vol. 35
Vol. 34
Vol. 33
Vol. 32
Vol. 31
Vol. 30
Vol. 29
Vol. 28
Vol. 27
Vol. 26
Vol. 25
Vol. 24
Vol. 23
Vol. 22
Vol. 21
Vol. 20
Vol. 19
Vol. 18
Vol. 17
Vol. 16
Vol. 15
Vol. 14
Vol. 13
Vol. 12
Vol. 11
Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Computer Applications in Technology

2012 Vol. 44 No. 2

 

PagesTitle and authors
73-79Modified Adaptive Cuckoo Search (MACS) algorithm and formal description for global optimisation
Yongwei Zhang; Lei Wang; Qidi Wu
DOI: 10.1504/IJCAT.2012.048675

80-87Modelling and intelligent solving of foodstuff distribution VRP based on disruption management
Degang Xu; Renbin Xiao
DOI: 10.1504/IJCAT.2012.048676

88-93Application with a hybrid ant colony optimisation in motif detecting problem
Yi Zhang; Meng Zhang; Zhili Pei
DOI: 10.1504/IJCAT.2012.048677

94-100Automated antenna design using paralleled differential evolution algorithm
Chen Shizhong; Zeng Sanyou; Lu Yihui; Li Zhengjun
DOI: 10.1504/IJCAT.2012.048678

101-108Cooperative game-based routing approach for wireless sensor network
Fengyun Li; Guiran Chang; Lan Yao; Fuxiang Gao
DOI: 10.1504/IJCAT.2012.048679

109-116Cellular automata based nearest neighbour rule condensation
Li Zhao; Jingkun Liang
DOI: 10.1504/IJCAT.2012.048680

117-123Multi-region particle swarm optimisation algorithm
Ji-Shan Fan
DOI: 10.1504/IJCAT.2012.048681

124-129Artificial bee colony algorithm for fuzzy job shop scheduling
You-Lian Zheng; Yuan-Xiang Li
DOI: 10.1504/IJCAT.2012.048682

130-136An ant colony optimisation algorithm for constructing phylogenetic tree
Ling Chen; Wei Liu; Ling Qin; Bolun Chen
DOI: 10.1504/IJCAT.2012.048683

137-144Greedy continuous particle swarm optimisation algorithm for the knapsack problems
Xianjun Shen; Yanan Li; Caixia Chen; Jincai Yang; Dabin Zhang
DOI: 10.1504/IJCAT.2012.048684

145-151The study of grid task scheduling based on AFSA algorithm
Ke Chen; San-Si Li
DOI: 10.1504/IJCAT.2012.048685

152-158Parallelism errors evaluation using a hybrid optimisation algorithm
Ke Zhang; Sheng-Ze Wang
DOI: 10.1504/IJCAT.2012.048686

159-164Particle swarm optimisation-based support vector machine for intelligent fault diagnosis
Huawang Shi
DOI: 10.1504/IJCAT.2012.048687

165-170Distributed disciplines of stress field near interface crack tip of double dissimilar materials and experiments' verification
Jun-Lin Li; An-Qiang Dong; Xiu-Feng Xie
DOI: 10.1504/IJCAT.2012.048688