Journal cover image

Browse issues


Vol. 58
Vol. 57
Vol. 56
Vol. 55
Vol. 54
Vol. 53
Vol. 52
Vol. 51
Vol. 50
Vol. 49
Vol. 48
Vol. 47
Vol. 46
Vol. 45
Vol. 44
Vol. 43
Vol. 42
Vol. 41
Vol. 40
Vol. 39
Vol. 38
Vol. 37
Vol. 36
Vol. 35
Vol. 34
Vol. 33
Vol. 32
Vol. 31
Vol. 30
Vol. 29
Vol. 28
Vol. 27
Vol. 26
Vol. 25
Vol. 24
Vol. 23
Vol. 22
Vol. 21
Vol. 20
Vol. 19
Vol. 18
Vol. 17
Vol. 16
Vol. 15
Vol. 14
Vol. 13
Vol. 12
Vol. 11
Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Computer Applications in Technology

2010 Vol. 38 No. 1/2/3

Special Issue on Advances in Computer-Aided Design and Digital Entertainment

Guest Editors: Prof. Xiaopeng Wei, Prof. Qiang Zhang and Prof. Jun Wang

 

Preface
PagesTitle and authors
2-9Dynamic clothing collision resolution using PSO
Wen-hui Li, Yi Wang, Yi Li, Qi Jiang
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034133

10-18A stylistic human motion editing system based on a subspace motion model
Gengdai Liu, Zhigeng Pan, Xi Cheng
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034134

19-26Extraction and analysis of the speech emotion features based on multi-fractal spectrum
Qirong Mao, Yongzhao Zhan
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034135

27-33Combining location and feature information for multimedia retrieval
Hong Pan, Yi Yang
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034136

34-39A new approach for texture classification in CBIR
Shengju Sang, Mingxia Liu, Jing Liu, Qi An
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034137

40-48Proximity queries using separating bounding volumes
Yi Wang, Wen-hui Li, Yi Li, Zi-hou Ge
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034162

49-54A novel automatic motion capture data recognition method based on statistics learning and subspace
Jian Xiang, Hongli Zhu
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034138

55-63A script engine for realistic human motion generation
Jun Xiao, Tong-qiang Guo
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034139

64-73Content-based organisation, analysis and retrieval of soccer video
Junqing Yu, Yunfeng He, Kai Sun, Xingming Ouyang
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034140

74-85A multi-scale triangular mapping and its applications in variation scale scrambling
Shao Li-Ping, Qin Zheng, Gao Hong-Jiang, Liu Bo, Li Huan
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034141

86-92Real-time digitised shadow play performance method based on multi-point interactive controlling method
Cheng Yao, Jun Xiao, Tong-qiang Guo, Liang Xia
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034142

93-100A reactive and protective character motion generation algorithm
Xi Cheng, Gengdai Liu, Zhigeng Pan
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034143

101-105Improve matching results for structure from motion problems
Chunmei Duan, Xiangxu Meng, Chenglei Yang
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034144

106-112An efficient simplification and real-time rendering algorithm for large-scale terrain
Lai Kang, Jiangbin Xu, Chao Yang, Bing Yang, Lingda Wu
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034145

113-117Watermark-based digital fake image detection
Wei Sun, Wei Lu
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034146

118-123A two-stage multimodal speaker location-aware approach in pervasive computing
Ruo-gui Xiao, Tong-qiang Guo
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034147

124-133Local resampling for patch-based texture synthesis in vector fields
Renjie Chen, Ligang Liu, Guangchang Dong
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034148

134-143A 3D shape classifier with neural network supervision
Zhenbao Liu, Jun Mitani, Yukio Fukui, Seiichi Nishihara
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034149

144-156Semi-automated human body 3D animator
Emmanuel Tsekleves, John Cosmas, Cenkai Yang
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034150

157-162Synthesis of cartoon fire based on hand-drawn samples
Yi Gu, Jinhui Yu, Ren Peng
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034151

163-171A SaaSI: an approved architecture for SaaS service composition
Yu Chang Jiao, Shi Jun Liu, Xiang Xu Meng, Cheng Lei Yang
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034152

172-176Facial expression recognition based on combined HMM
Chuan-jun Wen, Yong-Zhao Zhan
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034153

177-184Efficient reconstruction from architectural drawings
Ting Li, Bo Shu, Xianjie Qiu, Zhaoqi Wang
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034154

185-191Calibration and segmentation free 3D modelling from images based on GPU
Bo Shu, Xianjie Qiu, Zhaoqi Wang
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034155

192-199An interactive motion-editing method for human animation
Mofei Song, Yaoye Zhang, Zhengxing Sun
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034156

200-207Contour recovery of tablet calligraphy characters
Xian-Jun Zhang, Jun Dong
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034157

208-211Q-Cartoon: a novel cartoon creating system
Xi-Dao Luan, Yu-Xiang Xie, Ling-Da Wu, Jia-Xu Wu, Jun Wen
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034158

212-220An emotion generation model based on random graphs
Chao-gang Wan, Jie-yu Zhao, Yuan-yuan Zhang
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034159

221-227Multi-chessboards localisation based on FCM and Radon transform algorithm
Dong-Sheng Zhou, Xiao-Yong Fang
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034160

228-235A heuristic non-dominated sorting genetic algorithm-II for satellite-module layout optimisation
Y. Xu, C. Li, Y.J. Shi, H.F. Teng
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034161